Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 KIGENSClIAin^KN VAN WATKll.
T)it verdwijnen van warmte bij het smelten en weder vrij worden
bij bevriezen, heeft bij alle stoifen plaats, die uit den vasten in den
vloeibaren of uit den vloeibaren weder in den vasten toestand over-
gaan, en laat zich gemakkelijk door proeven aantoonen. Koelt men
een warm verzadigtle oplossing van Glauberzout (ITatriumsulphaat)
op een rustige plaats zeer langzaam af, dan blijft deze zeer lang
vloeibaar; door schudden echter wordt zij dan plotseling vast, door-
dat het zout kristalliseert; de temperatuur stijgt daarbij aainnerke-
lijk, wat men reeds kan waarnemen met de liand, maar beter door
een thermometer, die in de koude oplossing gestoken is cn die op
het oogenblik, waarop het vast worden plaats heeft, plotseling rijst.
Op dezelfde wijze kan men onder bepaalde voorzorgen water onder
afkoehïu. zonder dat het bevriest; bij schudding verandert plotse-
ling de geheele massa in ijs, Avaarbij de temperatuur tot O" klimt.
Wordt water van tot verwarmd, dan heeft er verminde-
ring in volume plaats, en bij afkoeling tot O" zet het zich weer uit.
Water heeft dus een maximum van digtheid bij dat wil zeggen,
een bepaald volume water weegt bij 4*^ meer dan I>ij elke aiulere
temperatuur. Vult men een bakje geiieel met water van 4", dan
zal, zoowel bij afkoeling als bij verwarming, een gedeelte van het
water uit het bakje vloeijen.
Deze merkwaardige lützondering op de wet der uitzetting, hoe
gering zij ook is (l vol. water van wordt 1,00012 vol. bij 4"),
oefent een hoogst belangrijken invloed op de huishouding der na-
tuur uit; zonder deze schijnbaar onbelangrijke eigenschap van het
water, zou Europa een noordsch klimaat hebben en even onbewoon-
baar zijn als het eiland Melville. Om dit duidelijk te maken en
om te toonen, hoe de stand der zaken zou zijn, wanneer water zich
normaal uitzette, kan men de volgende proef doen. In een cilinder
met water, welks temperatuur boven 4** is, brengt men twee ther-
mometers, den een bij den bodem, den anderen even onder de op-
pervlakte van het water, eu zet den toestel op een plaats, wier tem-
peratuur onder het vriespimt ligt. Nu neemt men de beide ther-
mometers waar; iu den beginne wijst de bovenste een hooger tem-
peratuur aan dan de onderste, totdat zij beide op 4" staan ; van
dit oogenblik af blijft de onderste stec^ds op 4", de bovenste ech-
ter daalt langzamerhand tot het vriespunt. Wanneer het vat, dat
wij gebruiken, niet te klein is, dan wijst de onderste thermometer
nog 4® aan, wanneer de oppervlakte van het water reeds met een
dikke ijskorst bedekt is. Juist hetzelfde heeft plaats bij het be-
vriezen van beeken en nieren; de oppervlakte wordt namelijk door
koude winden afgekoeld, de koudere laag wordt zwaarder en zinkt,
terwijl warmer, ligter water aan de oppervlakte komt, totdat lang-
zamerhand de temperatuur der geheele watermassa tot 4" gedaald is.
Vau nu af wordt liet water bij verdere afkoeling ligter en behoudt