Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KNALGAS. 2 /
ter, waarbij men een weinig zwavelzuur gevoegd heeft om liet
water tot een beteren geleider der elektriciteit te maken. De
bodem van het bakje is een kurk van kautehouk, waardoor twee
platina draadjes gaan, die met twee kleine plaatjes van hetzelfde
metaal verbonden zijn; boven ieder platinaplaatje zet men een met
aangezuurd water gevuld glazen klokje, dat naauwkeurig verdeeld
is; daarna brengt men de platinadraadjes in verbinding meteen
galvanische batterij, die b. v. uit 4 Kunsen'sche elementen kan
bestaan. Zoodra dit geschied is, heeft er ontwikkeling van gas
plaats, en wel zoodanig, dat aan het plaatje, dat met liet zink der
batterij (negative pool, Fig. 9 bij ƒ) verbonden is, dubbel zooveel
gas (waterstof) ontstaat, als aan het andere plaatje, dat met de kool
verbonden is (positive pool, Fig. O bij/') en waar zuurstof vrij wordt.
Laat men de ontleding van water door elektriciteit plaats hebben
in een flesch, die met een gasleidingsbuis voorzien is, dan kan men
het mengsel der I)ei(le gassen opvangen. Dit ontploft zoodra het
met een brandend ligciumm in aanraking wordt gebragt met groote
hevigheid en wordt daarom knalgas geno(;nul. Men kan de eigen-
schappen van knalgas het best aantoonen, door zeepbellen met dit
gas te vullen; nadert men deze met een brandenden lucifer, dan ge-
ven zij een knal alsof er een pistool afging. Wil men de proef in
een glazen vat doen, dan niotït men voorzorgsnu'iatregelen nemen
en vooral een zeer sterke Hescii (zooals die, waarin het sodawater in
den handel komt) uitkiezen.
Daar zuurstof 10 maal zwaarder is dan waterstof, en de verhou-
ding der volumina, waarin de beide gassen zich verbinden, als 1
tot 2 is, zoo volgt daaruit, dat DJ gew. d. zuurstof zich met 2 gew.
d. waterstof tot water vereenigen, eu dat dus de formule van water
is: ÏLO.
Deze verhouding is echter ook onniiddelijk door uaauwkeurige
gewigtsbepalingen vastgesteld ; men heeft daarbij gebruik gemaakt
van de eigenschap van lu-t koperoxyde om door gloeijing alleen
geen zuurstof af te g(^v(Mi, nuaar in aanraking mr^t waterstof, onder
vorming vau water, tot metallisch koper gereduceerd te worden.
Neemt men nu een bepaalde hoeveelheid van dit oxyde, verhit men
dit, leidt men er waterstof overiu;en eu verzamelt nu;n het g(;vormde
water, terwijl men dit vervolgens, evenals het terugblijvende kopei'
weegt, dan iiec'ft men alle gegevens om de zamenstellijig in gewigt
van water te viud(;n. De toestel, die oorspronkelijk voor deze be-
paling in gewigt op den synthetisehen weg ïlieu{le, is in Fig. 10
afgebeeld. De waterstof, die in ^^ uit zink eu zwavelzuur bereid
is, wordt door een reeks van U-vormige buizen geleid, welke stotl'en
bevatten, die ieder spoor van vreenule gassen, eu alle vochtigheid
terugjjouden {0, !>}. Om geheel zeker te zijn, (hit het gas volkouKMi
droog is, is de buis A'aaugebragt, dii* e(;n stof bevat, welke i)egee-