Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
spectra ueu vastk sterren.
trum der zon en dat van ijzer te gelijk waarneemt, dan ziet men,
dat alle lichte strepen van het ijzer de voortzetting zijn van de don-
kere strepen van het zonnespectrnm. Het optreden van de strepen
van Fraunhofek in het spectrum der zon laat zich dus eenvoudig
verklaren; zij ontstaan doordat sommige stoften in gloeijenden toe-
stand in de atmospheer der zon aanwezig zijn, waardoor wit licht,
dat door het vaste of vloeibare, wit-gloeijende ligehaam der zon
wordt uitgestraald, heendringt. De gloeijende gassen der atmos-
pheer van de zon absorberen alle lichtstralen, die zij zelf uitzenden,
en het gekleurde zonnespectrnm vertoont daarom donkere strepen
of schaduwen.
Toen men eenmaal de aanwezigheid van één element in de atmos-
pheer der zon had aangetoond, ging men nat\iurlijk de spectra der
andere metalen met het zonnespectrnm vergelijken, en op die wijze
heeft men tegenwoordig met zekerheid het voorkomen van Fe, Na,
Mg, Ca, Cr, Ni, Ba, ('u, Zn, en H in dc atmo.spheer der zon aange-
wezen.
Op dezelfde wijze kan meu de scheikundige zamenstelling van den
dampkring der vaste sterren ondei'zoeken ; de moeijelijkheden, die
men bij deze experimenten ontmoet, zijn echter veel grooter, zoodat
de resultaten, die men tot dusven-e verkreeg nog onvolkomen en ge-
deeltelijk niet geheel zeker zijn. De donkere strepen in de spectra
der vaste sterren verschillen zoowel van die der zon als van elkan-
der, zoodat wij mogen besluiten, dat de scheikundige zamenstelling
van den dampkring der verschillende vaste sterren niet dezelfde is.
Slechts eenige der helderste vaste sterren zijn naauwkeuriger onder-
zocht; in het spectrum van Adebaran (in het sterrebeeld van deu
Stier) vond men de strepen van H, Na, Mg, Ca, Fe, Te, Sb, l'i en
Hg; in dat van Sirius heeft men daarentegen tot dusverre alleen
H, Na en Mg met zekerheid aangetoond.
De spectra der nevelvekken, die niet in sterren kunnen opgelost
worden, bestaan uit lichte strepen ; eveneens die van de kernen der
kometen; zij bestaan dus hoogst waarschijnlijk uit gloeijende gassen.
Eerst sedert 1859 is de spectraal-anal\se in de wetenschap inge-
voerd; wanneer wij bedenken welke resultaten daardoor reeds ver-
kregen zijn, dan mogen wij van deze methode van scheikundig on-
derzoek nog veel verwachten.
einde van het eerste deel.