Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
230 spectraal-analyse.
De overige metalen van deze groep, die het platina in de natuur
gewoonlijk vergezellen, blijven bij (Ie behandeling van de ertsen
met koningswater achter: zij zijn weinig belangrijk, en worden
daarom niet nader besproken.
spkctraal-analysk.
Reeds meermalen hebben wij in de voorgaande bladzijden verwe-
zen naar de bovengenoemde analytische methode, die in den laat-
sten tijd door Bunsen en Kikchhoff in de wetenschap is inge-
voerd. De spectraal-analyse munt boven alle tot dusverre gebruikte
methoden uit door eenvoudigheid en zekerheid, eu is dus een be-
langrijk hulpmiddel bij scheikundige onderzoekingen. Sedert lan-
gen tijd is het reeds bekeml, dat sommige stoften, bijv. de zouten
der alkaliën en aardalkaliën, aan een niet lichtgevende vlam een
eigenaardige kleur mededeelen, waardooi* men de aanwezigheid van
die stoften kan aantoonen ; dit is echter alleen dan het geval, wan-
neer er niet te gelijker tijd meer dan een stof aanwezig is, die de
vlam kleurt, aangezien de kleuren zich anders vermengen of elkander
bedekken. De verbindingen van Kalium bijv. kleuren de vlam
violet, die van Natrium geel; een mengsel van beide zouten geeft
aan de vlam ook een gele kleur, zelfs (lau. wanneer er betrekkelijk
weinig van de Natriumverbindiug aanwezig is, omdat de kleuring-
van het Natrium veel intensiver is dan die van het Kalium. Deze
moeijelijkheden, die men reeds gedeeltelijk door het gebruik van ge-
kleurde glazen had trachten op te heften, vallen geheel weg, wmineer
men de vlam, iu plaats van met het bloote oog, door een prisma be-
schouwt. Zoo als bekend is worden de verschillend gekleurde licht-
stralen door een prisma niet evenveel van hun weg at^eleid (gebro-
kenj. Beschouwt men op die wijze zuiver wit licht, bijv. een
kaarsvlam, dan ziet men een reeks vau verschillend gekleurde stre-
pen naast elkander. Zulk een veelkleurigen band noemt men een
spectrum ■ men ouderscheid daarin zeven hoofdkleuren, de zooge-
naamde kleuren van den regenboog: rood, oranje, geel, groen,
blaauw, indigo, violet. (Zie op de plaat de bovenste afbeelding).
Laat men daarentegen het licht van een dei* bovengenoemde ge-
kleurde vlammen door een naauwe spleet op het prisma vallen, dan
ziet men, dat het spectrum daarvan zeer veel van dat van het witte
licht verschilt; in plaats van een onafgebroken gekleurden band,
neemt men slechts eenige weinige, op zich zelf staande, heldere
strepen waar. Het spectrum der Natriumvlam (N*^. 5) bestaat slechts
uit één breede, gele streep, terwijl dat van de violette Kaliumvlam
twee strepen vertoont, waarvan de eene in het uiterste rood, de
andere in het violet gelegen is (N". 4). leder ehïment geeft een