Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
206 ANTIMOONWATERSTOF.
het overvloedige zuur over, eu later destilleert antimouiumtriehloride,
dat zich tot een witte, kristallijne massa {anthiioonhoter') verdigt.
Antbïio}immpentachlorl(le, een rookende vloeistof, die
ontstaat, wanneer overvloed van chloor op het metaal of op het
. trichloride inwerkt. Bij verhitting wordt het ontleed iu chloorgas
en antimouiumtriehloride.
AïdiniouiumtrisulpJdde, S^, verkrijgt men als een oranjekleu-
rig, amorph poeder, door zwavelwaterstof in een zure oplossing van
het trioxyde te leiden ; gekristalliseei^d vindt men deze verbinding-
als GraamcHpieHfjlam, in stralige, donker-graauwe massa's, die metaal-
glans bezitten. Antimoniumsnlphide is oplosbaar iu zwavelammo-
nium en andere oplosbare metaalsulphiden.
AïdinioniumpeutasulpJdfh, Sb^ S., is een fraai oranje-rood poeder,
dat onder den naam van yondzwavel, als geneesmidtlel veelvuldig
gebruikt wordt. Om het te maken, kookt men het trisulphide met
zwavel eu sodaloog; uit deze oplossing zetten zich bij bekoeling
groote, gele kristallen af vau Natriumsulphostibiaat, Nag Sb S^
-h 9 H2 O, {ScJdippensch zont), die door zoutzuur, onderontwikke-
ling van zwavelwaterstof, in goudzwavel en chloornatrium ontleed
worden :
2 Na, Sb S, -i- () H ('1 — Sb, S, + 6 Na Cl 4- 3 H„ S.
Antii)ioo)twaierdoJ\ Sb Ily, verkrijgt men, even als arsenikwater-
stof, door een legering vau zink eu antimonium aan de inwerking
van zoutzuur bloot te stellen. Het is een kleurloos gas, dat met
een blaauwachtige vlam verbiwult tot water en antimooutrioxyde.
Bij de rood-gloeihitte wordt het ontleed iu waterstof eu in anti-
monium, dat zich, evenals arsenik, als een donkere metaalspiegel
afzet, wanneer men het gas door een gloeijende buis leidt. V^oegt
men een oplossing vau antimonium bij zink en verdund zwavelzuur,
dan ontwijkt het antimonium als antinioonwaterstof, en kan dus op
dezelfde wijze als het arsenik worden aangetoond. Daar de verbin-
dingen van deze beide metalen sterke vergiften zijn, eu in hun reac-
tie's zeer veel overeenkomen, is het voor geregtelijk scheikundige
onderzoekingen zeer belangrijk ze gemakkelijk te kunnen aantoonen
en onderkennen. Voor geoefende scheikundigen levert dit geen
bezwaar op; door een uaauwkeurige analyse kan men, ook waanneer
van een dezer metalen slechts sporen in een lijk of in spijzen voor-
komen, deze met volkomen zekerheid aantoonen. Eenige der onder-
scheidingskenmerken van Stibium en Arsenicum zijn de volgentle :
Tu de eerste plaats verschillen de vlekken van beide metalen in
uiterlijk voorkomen, zoodat het mogelijk is ze op het oog te onder-