Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
I.ITHIUM. 165
zuur, dat zeer weinig oplosbaar is; het Kaliumzout van lietzeifde
zuur lost vrij goed op in water. De aanwezigheid van een Natrium-
verbinding toont men aan, door de stof te brengen in een kleurlooze
gasvlam, die daardoor zeer sterk geel wordt gekleurd ; het spectrum
daarvan bestaat uit één heldere, gele streep. (Zie de plaat).
üaesium en bubidium.
Deze twee metalen, die door middel van de spectraal-analyse in
1860 door Bunsbn en Kirchhoff ontdekt werden, komen in al
hun verbindingen zooveel met die van Kalium overeen, dat men ze
vroeger daarvan in het geheel niet onderkend heeft. Zij zijn in de
natuur tamelijk verbreid, maar altijd in zeer geringe hoeveelheden
tegelijk aanwezig. Het eerst werden zij in de moederloog van de
Dürkheimer zoutbron gevonden ; later echter vond men ze in veel
andere l)rotnien, in verschillende mineralen, iu de asch van planten,
enz. Hun verbindingen komen altijd met Kaliumverbindingen te
zamen voor; om ze tc scheiden bereidt men dc dubbel-zouten van
platinchloride; kookt men deze met water uit, dan lost het Kalium-
zout bijna alleen op, zoodat men, na herhaalde uitkoking met
water, de (Jaesium- cn Uubidiumzouten zuiver overhoudt. Dooi-
den galvanisehen stroom kan men de gesmolten chloriden ontleden,
cn de metalen afzonderen. Rubidium kan ook op dezelfde wijze
als Kalium bereid worden ; het komt in alle hoofdeigenschappen
met dat metaal overeen; zijn soortelijk gewigt be(b'aagt 1,52; bij
verhitting gaat het over in een groen-blaauwen damp. Het carbonaat
van Caesium is oplosbaar in alcohol, dat van Rubidium niet.
lithium.
Atoomgewigt 7 Li.
Lithiumverbindingen zijn algemeen verspreid, maar treden altijd
in zeer geringe hoeveelheden op, gewoonlijk te zamen met die der
andere alkalimetalen. Eenige silicaten, met name sommige soorten
van Mica of Glimmer, bevatten Lithium in eenigzins grooter hoe-
veelheden ; ook in minerale wateren heeft men het gevonden ; een
bron in C'ornwallis is bijzondei- rijk aan Lithiumverbindingen.
Door elektrolyse van Lithiumchloride verkrijgt men het metaal,
dat zilver-wit is, bij 180" smelt, en een soortelijk gewigt van 0,59
bezit; het is dus het ligtste van alle metalen. Daar het carbonaat
en het phosphaat van Lithium moeijelijk oplosbaar zijn, vormt
het den overgang tusscheii de metalen der alkaliën en die der