Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KRISTALLOGRAPHIK. 1
deert zich, wanneer het bij hooge temperatuur in aain-aking is met
vrije zuurstof; ook kwik oxydeert zich onder deze omstandigheden ;
het gevormde oxyde wordt echter door sterker verhitting wedei'
ontleed; zilver verbindt zich in het geheel niet met vrije zuur-
stof. Salpeterzuur en geconcentreerd zwavelzuiu* tasten deze me-
talen aan. Zij leveren alle twee basische oxyden. Zilver is univa-
lent, de beide anderen zijn bivalent. De sulphiden zijn onoplosbaar
in water en in verdunde zuren; ook verbinden zij zich niet met
sulpho-bases.
ID*® Klasse. Goud groep: Goud, Platina, Palladium, Rho-
dium, Ruthenium, Iridium, Osmium. — Goud cn platina zijn niet
oplosbaar in salpeterzuur; zij woi'den slechts door koningswater en
door chloor aangetast. Hun oxyden worden bij verhitting ontleed
in metaal en zuurstof. Men noemt ze edele metalen, en brengt
daartoe ook zilver en kwikzilver, wier oxyden eveneens door warmte
gereduceerd worden. Goud is trivalent, platina quadrivalent.
De overige metalen dczei* groep komen in de natuur steeds met
platina te zamen voor ; zij worden daarom de platina-metalen ge-
noemd.
KRISTALLOGRAPJIIK.
Bijna alle ligehamen, zoowel elementen als v(!rbindingen, nemen,
wanneer zij uit den vloeibaren of gasvornngen toestand in den vas-
ten overgaan, een regelmatige, door platte vlakken begrensde ge-
daante aan; met amlere woorden, zij l-ridalHneren Kristallen
kunnen op verschillende wijze ontstaan; lost men een stof, bijv.
salpeter in water op, en laat men deze oplossing langzaam verdam-
pen, dan zet zich het zout in kristallen af; behalve door oplos-
sing, kan men veel ligehamen in den vloeibaren toestand bren-
gen door verwarming; zwavel bijv. smelt, wanneer zij tot 115®
verhit wordt; bij bekoeling heeft dikwijls kristallisatie plaats. Is
een stof bij hooge temperatuur vlugtig, zouder vooi'af vloeibaar
te worden, zooals jood en arseniktrioxyde, dan neemt zij den kris-
talvorm aan, wanneer men den damp door afkoeling verdigt. Veel
mineralen worden dikwijls in goed gevormde kristallen gevonden;
omtrent de wijze van ontstaan daarvan is nog weinig met zekerheid
bekend; in elk geval hebben zij ecu langen tijd voor hun vorming
noodig gehad, want hoe langzamer een kristal ontstaat, hoe grooter
het wordt, en hoe meer volkomen het zich vormt. Behalve de regel-
matige begrenzing, vertoouen de kristallen nog andere eigenaardig-
heden ; zij laten zich in bepaalde rigtiugen gemakkelijker verdeden.