Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERDEEI,ING DKR MKTALEN. 141
scheikunde partij, om de verschillende metalen van elkander te
scheiden.
De seleniden en de telluriden komen met de sulphiden overeen.
De verbindingen der metalen met stikstof, phosphorus, boor, kie-
zel, koolstof en waterstof zijn over het algemeen niet belangrijk ;
eenige daarvan zullen bij de metalen, waartoe zij behooren, bespro-
ken worden.
VERDEELING DER .METALEN.
Men kan de metalen (ot versehilleiule groepen brengen, waarvan
de leden onderling in hiui scheikundig gedrag en in hun physische
eigenschappen groote overeenkomst vertoonen.
I"" Klasse. Alkalimetalen : Kalium, Nat r i u m, (^a(!sium.
Rubidium, Lithium. — De metalen, die tot deze afdeeling behoo-
ren zijn univalent; bij de gewone temperatuur zijn zij week; bij
een betrekkelijk lage temperatuur smelten zij, eu bij sterke verhit-
ting gaan zij in damp over. Zij bezitten groote vei'wantschap tot
zuurstof, ontleden water reeds bij de gewone temperatuiu' en vor-
men hydroxyden, die zeer oplosbaar zijn in water. Deze hydroxy-
den worden alkaliim genoemd, en zijn de sterkste bases. De nor-
male carbonaten en de sulphiden der alkalimetalen zijn in water
oplosbaar.
2'" Klasse. Jardalkalimetalen C a 1 c i \i m, S t r o n t i u m, a-
r y u m. — Bivalente metalen, die bij gewone temperatuur zich
met zuurstof verbinden en water ontleden. Zij vonnen sterk-basi-
sche oxyden {alkalkche aarden) en hydro.xyden, d,ie iu water minder
oplosbaar zijn dan die der alkaliën. ])e normale carbonaten zijn
in water onoplosbaar. De oxyden worden, ook bij (h; hoogste tem-
peratuur, noch door koolstof, noch door waterstof gereduceerd. De
sulphiden zijn in water oplosbaar.
S""" Klasse. Aardimtaleu : klxirnxnixim, Heryllium, Yttrium,
Krbiiim, Cerium, Lanthaniuni, Didymum. — Met uitzondering van
Aluminium, zijn deze metalen en hun verbindingen nog weinig on-
derzocht, daar zij zeer zelden voorkomen. De oxyden zijn onoplos-
baar in water, en worden aarden genoemd ; zij kuinien noch door
koolstof, noch door waterstof gereduceerd worden. Aliuniuium
ontleedt water bij hooge temperatuur; op den natten weg vormt het
geen zwavelverbinding.