Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORKOJMKN DER M KTALEN.
35
Stikstof eu chloor zijn wel niet in vasten toestand bekend, maar
men kan de atoom-warmte ook bepalen uit de moleculair-warmte
vau de vaste verbindingen der elementen, daar de elementen in vrijen
toedand dezelfde atoom-warmte bezitten als in hun verbindingen; de
moleculair-warmte der verbinding is dus gelijk aan de som van de
daarin aanwezige atoom-warmte, zooals uit de volgende voorbeelden
blijkt:
Soortelijke Molectilair-
warmte. gewijjt.
Zilverchloridc, AgCI......... 0,089 X 143,5 ~ 2 X 6,4
Natriumehloride, Na Cl .......0,219 X 58,5 =r 3 x 6,4
Ivaliumbromidc, K Br........0,107 X 119,1 = 2 x 0,4
Tinchloride, Sn Cl...........0,102 X 189 — 3 x 6.4
Kwikchloride, IlgCl.......... 0,423 X 450 = 3 x 6,4
Kaliumplatinchloride", K., Pt Cl, . . 0,118 X 488,6 = 9 x 6,4
Dc atoom-warmte der overige enkelvoudige stoffen is kleiner dan
6,4; zij bedraagt voor zwavel en phosphorus 5,4, voor finoor 5,
voor zuurstof 4, voor kiezel 3,8, voor boor 2,7, voor waterstof 2,8
cn voor koolstof 1,8. Ook hier is de soortelijke warmte van de
elementen, die men niet iu vasten toestand kent, berekend volgens
de bovengenoemde wet:
Soortel. .Muleculair- Moleculair-
Kwikoxyde. warmte. gewigt. warmte.
Hg O . . . 0,048 X 216 =: 10,4 rr 6,4 -j- 4
IJs.
H, O ... 0,478 X 18 = 8,6 4 -i- 2 X 2,3
rseincumtrioxvde.
As. O3. . 0,125 X 198 — 24,8 — 2 X 6,4 + 3x4
Calciumcarbonaat.
Ca CO,. . 0,202 X 100 2(»,2 — 6,4 1,8 + 3 X 4
Kaliumsulphaat.
K, S O, . . 0,196 X 174,2 34,2 = 2 X 6,4 5,4 4 x 4
Chloorkooisiot'.
C3CI, . . . 0,177 X 237 = 42 nz 3 X 1,8-1-6 X 6,4.
Voorkomen der m-etalen.
Slechts weinig metalen komen in de natuur iu vrijen toestaiul
(gedegen) voor; men vindt ze gi^woonlijk, met zuurstof, zwavel,
ehloor en andere niet-metalen verboiulen, zeer ongelijkmatig in de
aardkorst verspreid. Eenige zijn tot nu toe slechts op een of twee
plaatsen gevonden; and{;re daarentegen zijn zeer menigvuldig eu
komen in groote massa's voor. /oo als uit de tabel op bladz. 8
blijkt, bestaat de hoofdmassa der kristallijue gesteenten, welke de
vaste aiU'dkorst vormen, uit verbindingen van Aluminium, IJzer,
Calcium, Magnesium en Natrium, met kiezel en zuurstof. Uit deze