Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
122 ATOOM EN MOLECULE.
leerde ons, dat de elementen zieh verbinden in verhouding' van hun
verbindingsgewigten of de eenvoudige veelvouden daarvan. Om
dit feit te verklaren, nemen wij aan, dat de stof uil zeer kleine deel-
tjes bestaat, die ook door scheikundige middelen niet deelbaar zijn
(iu aiowen genoenul worden: vau deze atomen bestaan evenveel
soorten, als er verschillende elementen zijn. De elementen of
enkelvoudige stotfen bestaan uit gelijksoortige atomen ; doordat
zich twee of meer ongelijksoortige atomen tot een geheel vereenigen,
ontstaan de scheikundige verbiiulingen (de zamengestelde stotfenj.
Het Reinste (leeltje eener verbinding bestaat dus uit een groep van
atomen ; deze groep kan wel door scheikundige, maar niet door
mechanische middelen gedeebl worden ; zij draagt den naam vau
molecïde.
Maar ook het kleinste deeltjc! van een (;lement in vrijen toestand
is niet een afzonderlijk atoom, maar eveneens een nu^chaniscli ondeel-
bare atoomgroep, een molecule. Hierdoor wordt op een eenvoudige
wijze verklaard, waarom elenumtcn op het oogenblik, waarop zij
uit een verbinding iu vrijheid gesteld worden {in sfalu nascendi),
veel gemakkelijker vei'bindingen aangaan, en zich scheikundig veel
werkzamer betoonen, dan waniUM^i' zij iu vrijen toestand optreden.
Rij chemische reactie's werken altijd moleculen op elkander in :
het scheikundig verschijnsel berust op het van plaats verwisselen
vau de afzonderlijke atomen in deze groepen ; voor dat dus een
atoom een nieuwe verbinding kan aangaan, moet eerst de kracht
overw^onnen worden, door welke het met dc overige atomen der
molecule verbonden was. AVordt een element uit een verbinding-
vrij, dan vereenigen zich de vrijwordende atomen tot moleculen, en
het element treedt in vrijen toestand op, tenzij er stoften aan-
wezig zijn, waarop het scheikundig kan werken; zijn er zulke
stoffen voorhanden, dan komen de vrije atomen daarmede in aanra-
king, eu ontwikkelen hun geheele scheikundige aantrekkingskracht
(affiniteit), die in de molecule gedeeltelijk gebonden is.
De moleculen, waaruit een element bestaat, nemen in den gas-
vorm dezelfde ruimte in als de moleculen van ecu zamengestelde
stof; n. 1. de ruimte van 2 gewigtsdeelen waterstof.
In gelijke volumina van verschillende gassen, zoowel van enkel-
voudige als van zamengestelde, is bij gevolg een even groot aantal
moleculen aanwezig; hieruit laat het zich verklaren, waarom alle
ligchamen in den gasvormigen toestand bij verwarming evenveel
uitzetten, en bij drukking evenveel worden zamengeperst. (Wet van
Mariotte en van Gay-Lussac, zie bi. 31).
Om het moleculairgewigt te vinden van een ligehaam, dat zonder
ontleding te ondergaan vlugtig is, behoeft men dus slechts te bepa-
len hoeveel maal zwaarder de damp is dan waterstof, en dit getal
met '2 te vermenigvuldigen.