Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING. O
Het gram of wigtje wordt in tiende, honderdste en duizendste
deelen onderverdeeld ; deze onderdeden dragen de namen van deci-
gram, centigram en milligram; 1000 gram =: 1 kilogram of kilo
is het gewigt van een kub. palm water bij 4".
In de geneeskunde gebruikt men bij ons te lande nog steeds het
medicinale gewigt. Het m. pond heeft 12 m. oneen, 96 drachmen,
288 scrupels en 5?H0 greinen; 1 once heeft dus 8 drachmen, 1
drachme 3 scrupels eu 1 scrupel 20 greinen. Otn van het eene
stelsel tot het nndere over te gaan, ])ehoeft men slechts te weten,
dat 1 Xed. pond gelijk is aan 32 med. oneen ; daaruit volgt l
gram — 15.36 grein en 1 grein ~ 0,065 1 gram.
Het doel van den scheikundige is om alle verschijnselen, bij
welke volkomen verandering in de wezenlijke eigenschappen der
ligchamen plaats In^ift, naauwkeurig te onderzoeken: om de oorzaak
van de scheikundige verschijnselen op te sporen en de wetten te
leeren kennen, volgens w(ilke zij plaats hebben. Met dit doel stelt
hij proeven in het werk, dat wil zeggen, hij doet vragen aan de
stoffen, door ze aan invloeden bloot te stellen of zamen te bren-
gen onder omstaiuligheden. die hij in zijn niagt heeft en kan ver-
anderen : de verschijnselen, die hij daarbij waarneemt, zijn de ant-
woorden, waaruit hij zijn besluiten kan trekken. Uit de proeven,
die men tot dusverre gedaan heeft ni(!t alle ligchamen, die onder ons
bereik vallen, hetzij zij vast. vloeibaar of gasvormig zijn, hetzij
zij tot het rijk der mineralen, der planten of der dieren behooren,
is gebleken, dat mem ze tot twee groote afdeelingeii moet brengen :
1. ZamaiKjaalelflc. Hloffen of verbindingen, zijn tlie ligchamen,
welke men in twee of meer van elkander en van het oorspronkelijke
ligchaam verschilleiule stoffen kan ontleden.
2. Kukelvondifje stoffeH of elementen^ zijn zulke stoften, die
wij met de ons ten dienste staande middelen niet in twee of meer
andere stoffen kunn(;n scheiden.
Een verbinding bestaat dus uit twee of meer enkelvoudige stof-
fen, die zich scheikundig verbonden hebben. Koper en zwavel zijn
elementen: uit geen van beide kan men daarvan verschillende stoffen
verkrijgen. VVordeïi beide echter te zamen gemengd en daarna
verhit, dan gaan zij een chemische verbinding aan, waaruit men de
beide bestanddeelen weder kan afscheiden.
Zoo is water een scheikundige verbinding van twee gasvormige
elementen, zuurstof en waterstof; keukenzout bevat het element
Natrium, dat tot de metalen behoort, verbonden met het element
chloor. Kalksteen, klei, suiker, was zijn chemische verbindingen,
terwijl kool, zwavel, phosphorus. ijzer, kwik en gou{l kunnen ge-
noemd worden als voorbeelden uit de afdeeling der enkelvoudige
stoffen of elenKaiteii.