Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
/wavklzüur.
men exsiccalors, luchtdigt gesloten glazen klokken, waarin een iiakje
met zwavelzuur geplaatst is.
Bij het mengen van zwavelzuur en water wordt veel warmte vrij,
om die reden moet men het zwavelzuur iu een dunnen straal en bij
tusschenpoozen in het wnter gieten : voegt men het zwavelzuur te
snel toe, of voegt men het water bij het zwavelzuui'. dan heeft de
vereeniging onder zeer hevige verschijnselen plaats, zoodat de va-
ten, waarin de menging geschiedt, dikwijls springen. Een molecule
zwavelzuur verbindt zich met een molecule water tot de verbinding:
H„ S O, -f- H.^ O, die bij -j- 7" in den vorm van rhombische kris-
tallen vast wordt. Op de groote. verwantschap, welke het gecon-
centreerde zwavelzuui- lot water bezit, berust zijn vermogen om aan
organische stoffen de elementen van water te onttrekken; wij heb-
ben hiervan reeds voorbeelden gezien bij de bereiding van kooloxyde
uit oxalzuur en mierezuur. en van aethylene uit alcohol; om de-
zelfde reden worden hout ^en suiker dooi* geconcentreerd zwavelzuur
verkoold.
Leidt men den damp van zwavelzuur over rood-gloeijende bak-
steeneu. dan wordt die ontleed in zwaveldioxyde, zuurstof en water:
men trekt van deze ontleding pnrtij om zuurstof op e^eu go(^dkoope
wijze in het groot te bereiden : het gasmengsel wordt door water
geleid.• dat het zwaveldioxyde oplost, terwijl zuivere ztuu'stof ont-
wijkt ; de oplossing van het zwaveligzuur kan men in de zwavelzuur-
fabriek weder in zwavelzuur veranderen.
Het zwavelzuur is een tweebasisch zuur, dat wil zeggen, het be-
vat twee atomen waterstof, die door metalen kunnen vervangen wor-
den : onder de zwavelzure zouten of mlphatpn zijn Baryumsulphaat
en loodsulpluiat gekenmerkt door hun onoplosbaarheid in water
en in zuren : ujcn gebruikt daarom iu water oplosbare Barvum- en
loodzouten, om de aanwezigheid van een sulphaat of van vrij zwa-
velzuur in een vloeistof aan te toonen: giet men bijv. in zeer ver-
dund zwavelzuur eenig<r druppels vau een oplossing van Baryum-
chloride, dan ontstaat oogenblikkelijk een witte troebeling, aange-
zien door dubbelde ontleding waterstofchloride en onoplosbaar Ba-
ryumsulphaat gevormd worden :
H., S O, -h Ba CL = '2 UC\ Ba S O,.
Wil men (U* aanwezigheid vau vrij zwavelzuur aantoonen in een
oplossing, waarin sulphaten aanwezig zijn, dan kan men van deze
reactie geen gebruik maken : men voegt dan een weinig suiker bij
de oplossing en verdan»pt ze totdat zij bijna droog is; is er vrij
zwavelzuur aanwezig, dan zal dit onder die omstandigheden de sui-
ker verkoolen, eu een zwarte vlek doen ontstaan.