Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
mcmtgas.


Verhit men 1 deel aleolioi met ö oi' O deelen sterk zwavelzuur, dan
onttrekt dit laatste aan den alcohol de elementen van water, en men
verkrijgt zuiver Aethylene :
O = 4- IT.O.
Aethylene is een kleurloos gas, dat een aetherischcn reuk hezit,
en zich bij - 110" tot e(!n kleurlooze vloeistof verdigt: het brandt
met een sterk lichtgevende vlam. AEet 3 vol. zuurstof of 15 vol.
lucht gemengd, verbrandt het onder hevige ontploffing. Laat men
(leze verbranding in den eudiometer plaats hebben, dan verkrijgt
men 2 vol. koolzuur : 1 vol. zuin stof heeft zich dus met de water-
stof vereenigd ; het gas bevat alzoo op dezelfde hoeveelheid wa- y J' /
terstof dubbel zooveel koolstof als Mi^thvlene, en heeft dus tot for- .7
mule ('2 H^. Den naam van olievormend gas heeft het verkregen,
omdat het zich met f^en gelijk volumen chloorgas tot een olieachtige
vloeistof. Aethvleenchloride, ('2 H^CU, verbindt.
Lir/tff/as.
Het gas, dat men thans algemeen voor verlichting gebruikt,
wordt hoofdzakelijk door drooge destillatie van steenkolen, zelden
van hout, verkregen. De steenkolen worden in een retort van ijzcj*
of van vuurvaste klei verhit, waardoor een groot aantal vlugtige.
deels gasvormige, deels vloeibai'c verbindingen ontstaan, terwijl
onzuivere koolstof, coak genoenul. terugblijft. De vlugtige zelf-
standigheden zijn lichtgas, teer. wateren ammoniak. De teer be-
staat hoofdzakelijk uit een mengsel van zeer onderscheidene koob
waterstolfen, en wordt tegenwoordig veel aangewend tot het maken
van benzol, aniline, asphalt, oliën oni te bi'amlen en om te smeeren,
enz.; de ammoniak is He hoofdbron van <le annnoniakverbindingen
van den handel, liiehtgas is een inengel van verschilletide gas-
vormige stoften, waarvan dc belangrijkste zijn : oüevormend gas,
('2 H^, eji twee aanverwante koolwaterstotfen, ('., H,. cn ( \ Hg, die
allen met lichtgevendcï vlam branden ; verder (um weinig Acetylene
en grootere hoevTellieden moerasgas (Methylenej, waterstof cn kool-
oxyde ; in het ongezuivei'dc lichtgas zijn bovendien nog aanwezig 1
koolstofdioxyde, zwavelwaterstof en zwavelkoolstof. Om deze
laatste verbindingen, die dc deugdelijkheid van het gas benadeelen,
tc verwijderen, wordt het lichtgas, voordat het in den -gashouder
lre(Mlt, dooi- een reeks van zuiveringstocstellen geleifl. Met den
aard der steenkolen en den graad van verhitting wisselt de zamen-
stellintr van het u'as aanmerkelijk, zooals uit de volgende tabel
blijkt: