Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
1

I!)
van den haniici geel gekleurd, omdat liet zieh Ij.-ngzaam ontleedt,
wanneer het aan liet lielit is hlootgesleld: zuurstof wordt daarbij
vrij en er worden water oxyden van stikstof gevormd, die het
zuur geel kleuren. Sneller gesehiedt deze ontleding bij kokiug, en
dit is de oorzaak, dat het zuivere zuur geen constaïit kookpunt bezit.
Hel koken begint bij 86", maar het kookpunt stijgt aanhoiuhmd,
omdat er een walerhondciul zuur gevormd wordt, dat cei'st bij hoo-
ger temperatuur kookt.
Verdunt men het geeoncentreerde zuur met weinig water (m des-
tilleert, dan gaat eerst een sterker zuur over: het kookpunt, dat in
den beginne onder 100" ligt, stijgt langzamerhand, tot dat het bij
I 20,5" constant wordt : onderwerpt men daarenteg(Mi een z<^er ver-
duml znnr aan destillatie, dan gaat eerst een zwakker ztmr ovei', tot-
dat het ko()k])unt eveneens o]) 120.5" blijft staan. Kij deze tempe-
ratuur kookt onder (h'u normalen druk <^cn /uur. dat OS proc.
H N ().( bevat, cn lot soortelijk gewigt heeft 1,414. z<)nder verande-
ring te ondergaan : bij verhoogden druk daarentegen, een sterker en
bij verminderden druk een zwakker zuur. Salpeterzuur bevat 76,1
proc. zuurstof: een deel daarvan geeft het gemakkelijk aan oxydeer-
barc ligchamen af; het is daarom een krachtig oxydatiemiddel.
Brengt men het met ko))er of tin zamen. dan vormen zich onder
opbruisen roode dam])en, daar de metalen zieh met een gedeelte
der zuurstof verbindim en gasvormige oxydfui van stikstof ontwij-
ken. De blaauwe kleur der indigo-o])lossing verdw ijnt bij toevoe-
ging van salpe.tej'znur: dc kleurstof w ordt door oxydatic vernietigd.
aMen jnaakt van (\vv.v, reat^tie (lu^rkenningsmiddel) gebruik, als ook
van het o))treden van roode dampen bij toevoeging van een plaatje
koper, om dc tegenwoordigheid van dit zuur aan te toonen. Het
gevoeligste reagens op salpeterzuur is ijzervitriool (ijzersulphaatj;
om kleine hoeveelheden op te sporen, menist men de vloeistof,
die onderzocht zal wonlen. mei een gelijke hoeveelheid geconcen-
tnMH'd zwavelznnr, laat hel mengsel bekoelen cn giet er een oplos-
sing van ijziM'vitriool boven op. tei'wijl men zorgt, dat de beide
vloeistoH'eu zich niet vermengen : l)ij aanwezigheid van salpeterzuur
vormt zich aan de sclH'idingsvlakte een donkere ring, die, naar
mate er meer of minder van het zuur aanwezig is, meer of minder
donker gekleurd is.
In het saljx'terzuur hebben wij het (éérste voorbeeld uit dc reeks
der belangrijke verbindingen, welke ond(n' den naam van zuren
bekend zijn. meeste zuren zijn in water oplosbaar; deze be-
zitten een zuren smaak en hebben de eigenschap om blaauw lak-
nioespapier (rcagcerpa|)ier) rood te kleuren. Alle zuren bevatten
waterstof; deze is of met een element of met een groep van elemen-
ten verbonden: in het laatste geval bevat tIeze gro(^p bijna altijd
zuurstof en vormt een Oxifznnr. Men kan alle oxyzuren bcschou-
T ^
1 •-»