Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
salpetkr/JMTR of hydronitraat. 47
Daar salpeterzuur het uitgangspunt is voor de bereiding der vei--
sehillendi' stikstof-zuurstof verbindingen, zullen wij dit eerst nader
beseliouwcïn.
* Salpeferznnr of Ilydroniiraal, HNO.j.
Mohu iiiairgcwigl G3.
Wanneer stikstotlïoudende-organische sloHen in tegenwoordig-
Iieid van (h; zoogenoemde alkaliën, zooals potaseh, soda of kalk,
zich langzaam oxyderen, dan vormen zich verbindingen, die men
salpeterzure zouten of nitmlm genoemd heeft, en welke zich van
salpeterzuur daardoor onderscheiden, dat zij in plaats vau waterstof
een metaal bevatten. Zulke nitraten worden gevonden in het wa-
ter uit de bovenste lagen van den bodem in groote steden, wanneer
de bron zich in de nabijheid vau veestallen of zinkputten bevindt;
daar hun aanwezigheid op in ontleding verkeerende organische
stolfen wijzen, is zulk water niet geschikt om gedronken te worden ;
vooral is Iu;t gebruik daarvan bij epidemiën, zooals cholera, gevaar-
lijk. 'rot de nitraten behoort ook de zoogenaamde muursalpeter,
die men dikwijls aan de muren van veestallen vindt en die hoofd-
zakelijk uit (^alciumnitraat bestaat.
Kaliumnitraat of potaschsalpeter, KNO3. vindt men in warme
landen, met name in Oostindie, in groote hoeveelheden als een mi-
neraal, dat zijn ontstaan te danken heeft aan de ontleding van stik-
stofhoudende-organische stoften in een kalkaehtigen bodem.
Natriumnitraat, NaN O.,, gewooidijk ('hilisalpeter genoemd,
komt in zeer dikke lagen in Peru voor. l.'it dit nitraat bereidt men
salpeterzuur, door het met zwavelzuur, H2S0^, te verhitten. Hier-
bij treedt dubbele ontleding op, het Natrium wisselt van plaats
met dc helft der in het zwavelzuur bevatte waterstof, zooals de vol-
gende vergelijking aantoont :
NaNO., + SO, = HNO, + Jj^'^J SO,.
Natriumnitraat met zwavelzuur te zamen gebragt, geeft dus sal-
peterzuïir en Natriumhydrosulphaat.
Een andere wijze om zulke ontledingen door chemische formules
uit te drukken, bestaat hierin, dat men dc verbindingen, die men te
zamen brengt, onder elkander schrijft en dan door een vertikale
streep de verwisseling, die plaats heeft, aamluidt :
SO^H H
Na NO./