Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 atoomtheokit.
met dezelfde hoeveelheid (28 gew. d.) stikstof verbonden zijn, als
de getallen 1, 2, 8, 4, 5. Wij hebben hier een uitstekend voorbeeld
van de tweede wet der chemische verbinding voor ons, van de mei
der cey'Hndiuf/ iu verhovding van de eentoudiije veelvouden. Wij
hebben geleerd, dat iedere scheikundige verbinding de elementen,
waaruit zij bestaat, steeds in dezelfde gewigtsverhouding bevat.
Dikwijls vereenigen zich echter twee elementen in meer dan een
gewigtsverhouding ; in dat geval bestaat er altijd een eenvoudige
verhouding tussclien de hoeveelheden van de eene stof, die zich met
dezelfde hoeveelheid van een andere stof verbinden. De elementen
verbinden zich dus iu rede van him verbindingsgewigten of de een-
voudige veelvouden daarvan ; als eenheid voor dez(^ verhoudingsge-
tidlen heeft men het verbindingsgewigt (equivalentgctal) der water-
stof aangenomen, omdat dit het kleinste is.
Op deze wet heeft Dalton zijn beroemde atoomtheorie gebouwd.
Hij stelde zich de vraag, waarom verbinden zich de elementen
slechts in verhouding hunner verbindingsgewigten of de eenvoudige
veelvouden daarvan en niet in iedere -willekeurige verhouding, en
zocht deze vraag te verklaren door dc volgende hypothese, die tegen-
woordig in de wetenschap algemeen aangenomen en door latere on-
derzoekingen verder ontwikkeld en verbeterd is. Men moet echter
niet uit het oog verliezen, dat de atoomtheorie slechts een hypothese
is, en dat de mogelijkheid bestaat, dat deze later vooreen betere
moet plaats maken, wanneer verdirre onderzoekingen nieuwe feiten
aan het licht brengen, die niet door die hypothese verklaard kunnen
worden; terwijl daarentegen tle wet der verbinding in standvastige
verhouding, uitgedrukt door de verbindingsgewigten of de eenvou-
dige veelvouden daarvan, een onomstootelijke natuurwet is, welke
de basis der wetenschap vormt.
Reeds de oude Grieksche wijsgeeren namen aan. dat de stof niet
tot in het oneindige deelbaar is, maar dat zij uit zeer kleine deeltjes
bestaat, wclk(^ als vormbestanddeel der stof voor geen verdere dee-
ling vatbaar zijn, en welke zij daarom atomen noemden; volgens
Dalton zijn tle elementen uit zulke atomen opgebouwd en zijn de
atomen van hetzelfde element even gi'oot en even zwaar, terwijl de
atomen van verschillende elementen een verschillend gewigt bezit-
ten, en de verhouding tusschcn de gewigten van vei'schillende ato-
men door de verbindingsgewigten tier elementen wordt uitgedrukt.
Zoo is het gewigt van een atoom zuurstof 1 (i nuial grooter, en dat
van een atoom stikstof 14 maal grooter dan dat van een atoom wa-
terstof. liet teeken 11 beteekent dus ook 1 atoom waterstof, O
l atoom zuurstof, en het atoomgcw igt der zuurstof is iö en dat der
stikstof 14. Doordat de atomen van verschillende elementen zich
met elkander vereenigcn, ontstaan seheikundige verbindingen; I
atoom van <.'eu element kan zich met 1, 2, enz. atomen van een