Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 40 — .
niet fiad kannen erlangen ouj in zijn hnli fe ko nen of
met Eerw. te »|ireken. Liai n gevallig dacht ik nioei
ik zijn E 0(itu]0*;ten voor en aleer ik van hier ver-
trek. Eindelgk k wainen wij hij elkander en Us. vraagde
mij hoe gaat ttet u? Ik antwo'jrdde zeer wel
Doiïi en'ioen «jjrak ik met xijo Eerw, onder vier oogen j
en nam tevens van hem afscheid,
. Den 9 Alei schreel mijn huisvader Arnoldus van
Mook in het voorn hoek de volgende Attestatte,
lUhhy Salomon htb ik ondergeschrevtne ait liefde
den 5 November 1765, in mijn hais opgenomen en bem
6 maanden logies vergunt, in dien tijd tieeit hy zich niet
alleen onberispelijk gedragen maar ook een groote lust
betoond in de waarheden v-in onze allerheiligate Gods-
dienst onderwezen te «orden, Daaitje besteedde hij .
meest den geheelen dag en verheugde zich zeer als hg
boeken in handen kreeg die bem tot eene meerdeie
kennisie der Goddelgke waarheden konden strekken
Vuora) was hij eeo liefhebber van het wonrd des Zoons
Gods Daar hij ci; willens isoui naar Holland te reizen
tin bijzünder naar eene zoo dahifje plaa's alwaar bij in«
dien bel zich zoo voegde de koi^t dour het uitderwijzeQ
in de llebreeuwsche taal kan verdienen en leven» verder
in de waarheden van onze allerheiligsie Gudsdien^t
ondeiwetcn en tol de Condieekenen tuegelaten te wor-
den züo bebbe ik mij , verpbgt geacht om tijn gedrag
bg mQ naar waarheid schi ilr^lq k te getuigen.
Ook wen^chte ik dal de lleeremeeren meur hem
door Zijnen lleiligeri Gec>t in zijn begonnen werk niag
fteiken en daarin tot rurm van (rud en Zgn vrije
Genade lot zi ri^r tte'en xalighei 1 uiag vol larden. en
dal de Ilene JetiJs Z.'itie krat'hl en »tikrite tot z»}iier
zielenheil a:«r>lien) niHf^ op-nbaien («pdai hg Diei liei
en lio' a'UI den Alge'ioegiame tiod {iin>r Zijnen Zi>o:i,
in tijd en < euwigtieid »»■'g verfieeilgien.
(\Va-i geteekend.) Arnoldus xan Mook.
Hoog Sclioolmeefier bij de Geref Geme(;ntc^
ff'e^ef den ü JUct 1706,