Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 39
eo den H Doop in den schoot derCfirintelijke Kork op-
genomente worcien, loebt Jrq deielve eiders waar hq te
gelijk gelegenheid wenschle te vinden om door het oa
derwijlen io de Uehreeuwsnhe ta^l zijn hroo I te winnea
t7.)zijn veno^'k wil le ik dit gefu genis niet weigeren
en hetüige te ^{flgk d^t zgn gedr=4g sedert zes maanden
dat ilt hffin heb leeren kennen onht^rij<pelijk geweest is'
iJJijn liiirtelijke wenjich is dat de H^ere die hem zoo
vcrrn verlicht heetf weder m^^t Z')nen (r*?e»t io hena
werke o})d«t hi] tol dfi Gyluofjivereenigingen metden
lieere Je*us komen m.^g. Alsme<ie «lat de Albeslierende
Voorzienigheid hem zoo mag geleiden dat hij op eene
p!a<)t>ie mag komen waar hij na^rziel en ligchaamma^
gelukkig zi^n.
Uch ol'Ij^rael'» hoipe u tSion «e^^chijnen en God zijn
gevangen vrjlk verlossen niojj te Ps 14 vs 7 Och, dat
Israels verlof.singe ut Sion Luame als de Ileere de
gevaf»genen zijn^ votkn zal dot^f» w fde^kenrt'n dan zal
zjch Jacob verhea,;en Israel J verhljjd zijn, ^
[Wh* gereetenff;) Matth de IViliok
Predikant bij de VVaa/sc/tö en Fransche Gemeente
*f 'ezel de?i 7 Mei 1766
Emdidijk ging ik hij D*/iarj) o:n van hem te ver-
zoeken de b loofdf* Atiesfalie en Kerommind^tie ne-
mende in 'ïtijnee envoudigheid mijn hoekje in welke de
vorige \itestaiieu waren ven en gal betzgn
Eerw. opdat hi^j zijne Attestatie f-ij de vurige zouden bij-
voegen maar zoo Ira Domine de voornoH'nde At'estatien
la» zeide zijn Eerw r.»t mij nn hef)/ gij niet meer nodig,
welke woorden mij in beginnen zeer verj«chrikten en
een overvloed van tr<neQ uil m»ineooi^en persten maar
dar kon niet helpen en ik ging ledigen ongetrnoKt van
znn Eerw weg welke ecfiter tot «u j leide dU ik voor
mijn vertrek nog weder bg hem zoide komen ik
ontmoette Ds Snijder*, hg welke ik gedurende deo
geheelen tgddatikin ^ese/wa« geweest nogdeeere