Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 37 —
Eerwaarde, de Dom Iroostte mij na he( gebed gtogeQ
wij oaar ons liuis, den Eerwaarde begon mg tecat^jchi*
seerea over bet Genade Verbond.
Bq mij kwam een zeber JooJ Z/er^)'jenaamd om
raad (e wagen zeggende dikwijls groote wroejing in
xqn gemoed Ie Nt'hOttn, cn <ial zijn ziel dikwijl« lust
tul de Ctiristelijke Keligie bad, i» er dan f>ij dü
Talui lUst te vinden
Ik antwoordde ja bij IJcm is alleen rust en, bet
eeuwige leven Ie vioden.
Ik recommarideerde bem bet lezen van bul Nieuwe
Testament, eenige dagen daarna, boorde ik dat die
Jood door de dieuaars der Jnsliiitj de stad was uitgeleid
bierjver was ik zeer bedroefd, en op bet radon vun
mijne vrienden nan ik voor om naar Mulheim aan
de i^ocr te gaan om mij te verdiverleeren.
/ Dom verzocbt mg om Do.n Engels aldaar
van zijneo' wege te groeten.
Ahiier vo^d ik eeo der Missionarissen
voornoemd, die lot iVedikanl niet ver van daar was
beroe|)eo. Den 2 Ajiril kwam ik toi Doesburg bij Dam.
Jlenhe, een Godzallig en Godvrceiend uian, dezelve
verzocht mg ten tijnen buiie te slapen, doch ik bad mijn
woord aan den Schoolmeester overgegeven hier was ik
in de grootste kommer, aangaande de Godsdienst der
Luihersciicu en der Geieuformecrdü niet weteodu tot
welke ik zou'de overgaan»
Den 9 April ging ik tol Mulheim vao den Godtaligea
Dom i&^W^e/« aCxcheid nemen, insgelijks van denbeer
ISchmit Den 8 dito kwam ik tot IFezel en continu-
eerde in het carecbiseeren, eindelgk na'M ik voor om
na Leeuwarden te reizen, ik maakte dirde Ueeren
Predikanten bekend, en vcrzoclit hun on nader
attestatie aan mg te geven.
Den volgende dag ging ik b;j D^m, lienke, dti^U^
icbreci ioccn zakboekje dcie aticst^tiU;