Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 35 — .
Deo 4 \agafita«, kwamen (wee Joflen bij mij verzoe-
ken dat ik bij de paraiijn» een woord ten beste zonde
doen. ik merkte d^t zij ui( mijn hod waren, dus vernaai
ik met voorzigtigbeid v^fÉ hun dat mi|n vrouwgetroawt
was. Om kupj te gnan wij kwamen 201 verre in zamen.
spra-ik, drtt zij mij ver'ia »M'f de bedroefde en treurige
ï^ken, die m detelve üf^d vjior ee'ni,;e j^ren met lUbby
Salomon Duitsch v^ai en voo'^evalle/i, en datvzij bij
Salomon Cohen hetwelk mijn «choonvader is op
sabbaih gegeten hadden; denli zelve geliefde Lezer!
boe mijn gemoed in die t)id moet gei«te)d geweest zija
doch ik maakte mi] sterk en vraagde hen vérder hoe het
riaartiie<le wd« atgelooj)Hp en hoe d"t het ging met
zqne vrouw het'inoet toch zoida ik haar bitter zijn. zij
anlwoorde m[j,Wrtthet ee».H»c betreft kunnen wij niet
zeker weten waa'' htj beinnd is hij die iiacband die
booswiüht, is gebanneri en vervolgt geworden lot den
dood toe g'-lijk hij verdient hyd mogelgk is hg alreeds
gestorven of heelt zich lelven uii wanhoop verdronken,
ik ditcht ondertUMHchon in mij zelven, indien gg tot
Arnhem of Amsterdarn komt en da>)r deeen of ander
ontmoet, die eenige kundighéid v»n mij heeft zoózult
gij betere narigten van mi^n ontvangen en gij zult dan
hesefF^n niet wien g{j nu spreekt, ik wilde ha^r gaarne
verder gevraagt hebben, naar mgn ge iefd schaapje of
het nog leefde enz. doch mijn vaderlijk harte werd
bevend en zoodanig aangedaan, dat ik mij ^ niet langer
konde onthouden ofoiijne tranen voor hen verbergen
derhalven moest ik uifj haj»ten om in eene bgtondere
kamer mijn vaderlijk har', fietwelke als met eenea
schroef was geperst en te zarnen gedrukt met tranen te
ontlasleii geilek eertijd« Jozef Gen 43 v» 30ende
Jozef hamstede hem want lijn mgewand ontstak tegen
igne broederen, ende hij locht te weenen, en bij giog
in eene kamer en weefde aldaar.
i^en 24 Octoher raakte ik ineen zwaar dispuut met
de ')pper Uabhy van /^/ee/Zanc^ vroeg verklaring over
Ezcohiel 20 vs 25 lieden naai ik een be«<uit om