Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— ü —
meiuilrocpen IJeere! w^i i» ren mcnMclj d^it
Gg bem pedenbt, -o^ïfi
Ik giog leggen ru8(en,en in den nlasp overviel nifj
eeo groole «chrik eo bevinge in mfjn gedachten wier-
den voorgesteld, aUof ntijn gannche bniner rnet <^en li»)
deren straal wat »erlicht, rven «U een iniHdagron. rnqu
oogeo konden io het licftt niet zien Dos bedekte ib tnijr»
gesigt met mijn t(laa))riekenR een doodangi^t wa^ op
mgn, m^ dacht een *tem zei Solomo7i Salomon!
m^n toon, vreest niet! o vqanden rullen ii vervol^^en
maar ik tal met u z^n. Ont vakende. was ik zoo Lrarliti^^
met een bevende gebroken geext, als een ineni-ch ti>n
der begrip, lieden wax in tnijn ziel gewortrld. dat ik al
mgn redriing in JexuK d^D gekruixden inoent
v^antdat IJ^ was den Waarachtigen God. Mocfi op wat
vgze ik tot JexQS zoude ko «.cn wa^nii] verbopj^en.
Dqs g^ng ik in mgn kamer af^eionderd fin iniin«
knieen den lieer om raa'i vr'^g^n, maar de Mei/^^ehen-
moorder, de Satan, zulke voor>gang in rnij benijdend'*,
stelde mij hiervoor tolt g«i in Jezii» gelooven 'tïe to«»
versmaad, gegeesielt en gekruist is Haadj'lee^t zelf# met
O gedachten, londer die wijten llabbynèn en vt^rniandi-
gc Schriftgeleerden, en of hij de M'^ssias niet gewee^t
had, die zij gekruist hebben, Neen, maar zij zoodeo
hem daar dan voor hebben erkent, wilt gij u vrome F»»,
milie zoo n schandaal aandoen, nn \\v zond(*n onver
geeflijk zijn geword^^n! gaal doet nu zoo veel boelvaa/-
digheid als gij wilt, u liel i* eeuwig verloren, llierfned«
maakten mij de Satan ?oo brangxt, dat ik j^fond, als op
eennaaawe weg aan den muur, mI Br.liam dojr zijn
ezel. Maar den God Ira» N «terkic mijne licI, lood^t
den Satan niet meer ko«t uitrekten. Mu< overwon ik,
door de magt des Meen n den Satan mijn hat l venurht«
lol God en ik weende billerlijk.
Toen hoorde tnijn vrouw mij wcekbgtcn, en Iwa n
met mijn Linil Ojwlen aiin tot mij irg{;en Arfi. niijn,
lieve kind! boe zijt gij dua bcdiocft, waarooj weeiit gij