Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 8 — .
Mei 1762/* nachfB (en 12 aren, fit hragl voorli den
tijd door io alle bitterheid des geosoeds, zoodat mij het
levco begOQ te verdrieten, rootte was mijn voojnemeo
de zonden te ontvlagten en voor God heilig te leven.
Ik las io den Talmud, SabWh lol. ij 14 IL Juani
b«kende op zijo doodbedde, en zeide^ hg wist niet of
bij zalig of verdoemd zoude worden. Dit stuk veroor-
zaakte mg een groot achterdenken. Dal zoo een groot
llabby, DOgaan zgn zaligheMi twijleide, nademaal hg
ongetwgleld wel vlijtig gestudeeid zal hebben. En
hierop stellen de Rabbynen de eeuwige zaligheid le
meer dat zg zeggen rtal de dood een vergeving der
zonden is. Ja, leest den Talmud, d^t gan^ch Isrsiïl
zaljg wordt. De woorden van deze stervende Uabbya
maakte een grooten achterdocht in mgn tiarle.
Een schrik en beving en een groote beniauwdheiil
kwam op mg; tood^l ik van angst mij niet wist te
keeren, ik ging naar de orde der Pharizeen zitten op de
aarden, en strooide asscfie op mgn hoofd, al wenende
over Jeruialem en den Tempel, en over het ellendig
Jodenvolk, zwervende onder^i/e volken zonder Konin^^
of Priester ot Oifer. Inzoodcrheid bad ik dat den
God v>n Israël mijn getiadig zoude a;inzien, mg
leidende uitmgne henaauwdheid myn troosten io mgn
verbrgzeld hart'
Doch toen ik dus nederlag op de aarde, Lwam Hij
met zijne genade »ot mgne ztele, ac^l, mg dacht ik
hoorde tot mij roepen; arm Zondaar! met» kan u hel
]>en, nog alle kastijdingen, maar gg moet komen tot
den gekruisten ChnsioK, die is den eenige weg ter
zaligheid en buiten dien iM er geen to vinden, de inner-
Igke woorden maakte oiijn hart zoo levendig tot liefde
dal ik voor Jeiu:« dat ougenhlik gaarne hdd gentorven
zoo een inneilgk troosi gevuehie ik rn die woorden.
Gelielde vrienden ik kan mgne irooM niet genoegzaam
oitdrokken. ik laat zulks in ovvrwegtng aan zuUen dio
beproeft hebben, in dfl groo's'e ver*^ui»de( ing moeït ik