Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Waarom is men nog altijd zoekende naar een waarlijk praktischen leer-
gang, voor de Lagere school bruikbaar — terwijl er toch ontelbare ver-
zamelingen en methoden in catalogen en op tentoonstellingen te vinden
zijn?
Ondanks den rijken voorraad, die de Nationale Tentoonstelling van Zurich
op 't stuk van modellen, leerwijzen, werken van leerlingen, enz. bevatte,
moet in deze de steen der wijzen nog altijd gevonden worden.
Anderhalven dag bracht ik door om alles na te gaan en — hoewel ik
werd bijgestaan door een deskundige — vonden wij in de leergangen voor
het elementair teekenonderwijs niets dat waarlijk volledig, dat in alle deelen
voldoende kon worden genoemd; ofschoon er toch zeer belangrijke en zeer
vernuftig gedachte zaken op dit gebied te zien waren.
't Zij mij veroorloofd om ter wille van de groote belangrijkheid van het
onderwerp mijne persoonlijke denkbeelden te ontwikkelen, denkbeelden, die
alleen betrekking hebben op het paedagogische gedeelte, 't eenige wat ik
mij veroorloof hier op den voorgrond te brengen.
Het doel van het teekenen — allen zijn 't daarover eens — is voor-
namelijk om een taal te geven, die tot do oogen spreekt; een middel om
voorwerpen af te heelden in plaats van ze te beschrijven.
Om dat te bereiken moet men dus het oog oefenen in het zien, de hand
oefenen in het weergeven.
't Is eenvoudig; 't is gemakkelijk te verklaren.
Maar de uitvoering levert ernstige moeielijkheden op.
De teekenaars werpen u in 't gezicht: //Dat uw onderwijzers eerst zelt
leeren teekenen, dan zullen zij het aan hun leerlingen kunnen onderrichten ;
voor dien tijd kan er in dit opzicht niets gedaan worden".
Men zou kunnen antwoorden: "Met uw verlof, tot heden was het teeken-
onderricht nagenoeg uitsluitend in handen van teekenaars. Eu wat hebben
zij voor het elementair kunstonderwijs gedaan?
Al bitter weinig.
Het is nog niet zoo bijster lang geleden dat in de colleges een leerling,
met behulp van vier uur teekenonderwijs per week, er na een jaar tijds
toe gebracht werd een neus, een oog en soms een oor te kunnen teekenen.
Na twee jaar kon hij min of meer dragelijk een kop afbeelden.
In het derde jaar begon hij aan het landschap: boomen, soms huizen
Toen kwamen de nieuwigheidspredikers, die alles dooreen mengden om —
zoo 't heette — vlugger vooruit te komen.
Het resultaat was niet veel gunstiger, omdat de methode in grondbegin-
sel steeds dezelfde was: kopiëeren van platen.
Het doel was steeds: een teelcening namaken en niet: een voonrerp afbeel-
den. Is dit niet het herhalen van eenige van huiten geleerde volzinnen of een
stuh proza naschrijven, in plaats van in eigen gekozen woorden het voorwerp
te omschrijven, dat men voor de oogen heeft.
Men zal zeggen: //dat zijn droombeelden, het is voor een kind onmogelijk
om een voorwerp af te beelden." — Die stelling moet echter nog bewezen
worden.