Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
jaar is er een aardige verzameling bijeen, en ouders, onderwijzers en school-
toezicht verheugen zich over de goede resultaten.
Verlaat echter de leerling de school, dan werpt hij zijn teekengereedschap
verre van zich, want hij leerde niet naar eenig voorwerp in de ruimte te
werken en aan de ontwikkeling van zijn smaak is niets ten goede gekomen.
Het gebruik van versieringen en vooral van bladornament is ook bij
't Lager onderwijs zeer aan te bevelen, maar men diene er dan ook vooral
op te letten, dat de leerlingen 't geheel leeren kennen, waarvan zulk een
ornament een onderdeel is.
Meanders, eierlijsten, palmetfriezen, enz. wekken eerst dan de belang-
stelling van den knaap, als er hem op gewezen wordt hoe dezen als ver-
sieringen van bouwdeelen, vazen of dergelijke zijn toe te passen.
Alleen langs dien weg kan men een leerling doen begrijpen welke voor-
name plaats de versiering in 't leven van den mensch vervult.
Hij zal tot het begrip komen, dat vooral zij, die later in het handwerk
komen, soortgelijke vormen aanhoudend zullen ontmoeten en te gebruiken
hebben.
Weinig bevredigends gaf de tentoonstelling te zien op 't gebied van
toepassing van kleuren.
Toch moet dit gedeelte der kunst hoogst belangrijk worden genoemd
voor een voUedig afbeelden van 't geen ons in de natuur omringt of in
kunstvoortbrengselen wordt gegeven.
En met den tegenwoordig nieuw ontwakenden kunstzin begint men ook
meer en meer de groote beteekenis der kleurentoepassing te waardeeren.
Voor de Lagere school reeds is het van belang om er de kinderen over
de meest eenvoudige eischen der kleurenharmonie te spreken en hun te
toonen hoe sommige kleuren wel, hoe andere daarentegen niet harmonisch
samengaan.
Ook om gevoel voor kleur te krijgen, is leiding noodig.
Menig voortbrengsel van nijverheid heeft, wat den vorm aangaat, ver-
diensten, die echter door verkeerd begrepen aanbrengen van kleuren worden
te niet gedaan".
Nog volge hier een uittreksel uit een ander verslag over dezelfde ten-
toonstelling, nl. uit het laatstgenoemde der drie boekwerken: dat van
Prof Dussatjd:
//Vroeger werd niet alleen het algemeene nut van het teekenen betwist,
maar ook de mogelijkheid om dit bij het Lager onderwijs in te voeren;
thans wordt het teekenen door industrieel en werkman als een der belang-
rijkste vakken van de Lagere school beschouwd.
En de kinderscholen hebben reeds menigmaal bewezen, dat er zelfs met
zeer jeugdige kinderen op dat gebied goede resultaten zijn te bereiken.
Maar waarom wordt in de lagere scholen het teekenonderwijs verwaar-
loosd of achtergesteld?