Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Op zijn verzoek evenwel heeft Prof. O. Hunzikee, in het Dnitsch, een
zeer uitgebreid verslag samengesteld waarin de regeling van het Lager onder-
wijs in Zwitserland is uiteen gezet. Uit dit stuk, reeds 12 Juni van
den Consul-Generaal uit 's Hage ontvangen, wordt't volgende overgenomen:
Het teekenonderwijs op de Lagere scholen in Zwitserland.
In de verschillende kantons, die op het stuk van onderwijs zelfstandig
zijn, loopt het onderwijs ook vrij wat uiteen.
Daar, waar het teekenonderwijs op de lagere scholen gegeven wordt, is het
niet verplichtend en staat het niet onder staatstoezicht. Men heeft er dan ook
geen inspecteurs voor bijzondere vakken; bovendien zijn de kantons daartoe
te klein, In sommige kantons kunnen de leerlingen, bijaldien zij in de
hoofdvakken voldoende vorderingen hebben gemaakt, gebruik maken van de
gelegenheid, die er geboden wordt om op 10-jarigen leeftijd onderricht in
het handteekenen te ontvangen.
De zorg der kantons voor zooverre daar teekenonderwijs wordt gegeven
bepaalt zich:
1" tot het vormen van een goed corps leeraren in dat vak;
2" tot de zorg voor goede hulpmiddelen;
3® tot het vaststellen van een algemeen leerplan.
Van de inlichtingen bij de besturen van 19 kantons ingewonnen, op de
vraag of daar inspecteurs waren aangesteld, luiden die van Tessino : dat
aldaar jaarlijks door den Staat een Commissie wordt benoemd, bestaande uit
een schilder, een architect en een beeldhouwer. Deze beoordeelt het teeken-
werk van de verschillende scholen en geeft aan de beste leerlingen premiim.
Van hun onderzoek en hunne bevindingen, dienen zij een verslag in.
In Lucern is een permanente Commissie voor inspectie, die door de
stedelijke schoolcommissie wordt benoemd. Zij heeft tot taak, door een her-
haald bezoek zich op de hoogte te stellen van het teekenonderwijs, en de
leeraren in hun taak met raad en daad bij te staan. Een speciaal leerplan
bestaat daar niet. Die Commissie bestaat uit: een architect, een ingenieur
en een schilder. Zij is niet in subcommissiën verdeeld, zoodat ook niet aan
elk der leden een deel van het toezicht is opgedragen, maar zulks door
allen, gemeenschappelijk wordt verricht. Zij bezoeken de scholen zoo dik-
wijls zij het goedvinden of noodig oordeelen, en genieten geen bezoldiging.
Of dit instellen eener inspectie een gunstig resultaat heeft gehad, kan be-
scheidenheidshalve niet gemeld worden, daar berichtgever tevens lid dier
Commissie is.
Ten slotte, dient nog gemeld, dat in die kantons waar een voorgeschreven
leerplan bestaat en het teekenen verplichtend is gesteld, die leerplannen
overeenkomstig de eischeu des tijds of de behoeften van het kanton telkens
gewijzigd worden.
Bij zijn schrijven zond de Consul-Generaal nog deze boekwerken:
1» Handbuch der Schweizerischen Schulgesetzgebung, bearbeitet von
Dr. 0. Htjnzikeb, Zürich 1883.