Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
12 tot 14 jaar werden vervaardigd ^ voor 't werk van groote menschen
konden doorgaan.
Wij gevoelen ons gelukkig dit alles te kunnen zeggen, omdat de eer
daarvan grootendeels toekomt aan de commissie voor het teekenonderwijs.
Spreken wij van de leerlingen der Lagere scholen, dan spreken wij vau
de toekomst die — wij hopen het -- met de vroegere toestanden geheel
zal verschillen en die ook van het tegenwoordige slechts den ijver zal
hebben behouden, waarmede elk ernstig man voorwaarts wil.
Onze nijverheid zal veel gebaat zijn door deze studie der teekenkunst
in de Lagere scholen, en als onze leerlingen, nadat zij die scholen verlaten
liebben om tot de werkplaats te worden toegelaten, zullen blijven voort-
gaan hun vaardigheid en talent te ontwikkelen in de scholen voor vol-
wassenen (wanneer deze inrichtingen goed geregeld en tot zeker punt
vakscholen zullen zijn) zal hun werk een vrij wat hoogeren trap van
oorspronkelijkheid en volmaaktheid nog hebben bereikt, dan nu 't geval is.
Die scholen voor volwassenen moeten 't voorwerp onzer zorgen zijn, in
afwachting dat ons de Lagere scholen kinderen van 12 tot 14 jaren kunnen
geven, dio allen in projectie en uit de vrije hand — in waren en schijn-
baren vorm — eenig voorwerp in beeld kunnen brengen.
Ueze scholen voor volwassenen toch staan voor ieder open en daar zien
wij dat er uit alle deelen van Frankrijk jongelieden — zelfs mannen
van rijpen leeftijd — tot ons komen, die begrijpen op welken lagen trap
een werkman staat, die zijn gedachte niet iu lijnon weet uit te drukken
en daardoor in zijn werk noch eeuigeu vorm weet te wijzigen, veel minder
eeu nieuwen weet te vinden."
{Vertaling uit het Framch.)
Uit liet boekje, hierboven genoemd, blijkt dat er in 1882 in Parijs
289 scholen waren, waarin teekenonderwijs werd gegeven:
Gremeentelijke jongensscholen (Dagscholen)................151
// scholen voor volwassenen (Avondscholen).....49
Gesubsidiëerde nu u u ..........2
Gemeentelijke Lagere scholen voor meisjes.........73
Gesubsidiëerde u n // // .........14
Teekenleeraren (met gemiddelde jaarwedde van 300Ü francs) . . . 125
Onderwijzeressen in het teekeuen (met gemiddelde jaarwedde van
1200 francs per school).................95
13. ZWITSERLAND.
Den 12den Mei werd een verzoek van gelijken inhoud, als waarop de bier-
voorgaande uitvoerige antwoorden ontvangen zijn, gericht aan den Consul-
Generaal der Nederlanden in Zurich, den Heer B. L. Verweij. Door
eene reis naar Nederland werd de Heer Verweij verhinderd zelve een uit-
voerige beantwoording der gedane vragen te geve