Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Twee gesubsidieerde bijzondere teelienscbolen — (l'Ecole Lbvassbtje en
l'Ecole Lbqtjiït) zijn in 1882 geheel in handen der gemeente Parijs over-
gegaan. Ten einde de liervormiug dier twee scholen voor te bereiden, werd
in November 1882 een uitvoerig rapport aan den Gemeenteraad ingediend
door den Heer A. Cougnt, Inspecteur-Generaal van het teekenonderwijs te
Parijs. Dit lijvige verslag werd der commissie toegezonden bij het schrijven
van 27 Mei 1885 van den //Inspecteur d'Académie, Directeur de l'enseig-
nement primaire du Département de la Seine" E. Cariot, met de pro-
gramma's voor het teekenonderwijs door den prefect der Seine vastgesteld
(hiervóór in vertaling gegeven) en het boekje, dat een opgaaf bevat van alle
teekenleeraren en onderwijzeressen der gemeentelijke en gesubsidii>erde Jon-
gens- en Meisjesscholen in Parijs. Van dat Eapport van den Heer Couunt
wordt enkel den aanhef hier overgenomen:
//De goede regeling van het teekenonderwijs vordert met den dag. Onge-
twijfeld valt er voor ons nog veel te doen; maar het moet erkend worden,
dat er reeds vele uitmuntende hervormingen zijn ingevoerd; en, wanneer wij
onze gedachten laten teruggaan tot voor 'tjaar 1870, zijn wij verplicht te
erkeunen dat, steeds voorzichtig vooruitgaande — zooals dit in alle zaken
past, maar vooral waar het 't onderwijs betreft — wij sedert dien tijd op
't stuk van teekenonderwijs de ware grondbeginselen, die óf niet gekend,
óf geheel miskend waren, weder op den voorgrond hebben gebracht.
Ten eerste hebben wij ons bezig gehouden met de herziening der voor-
beelden en hebben de kopie naar hot plaatmodel — dat slechts de reproductie
is van menigmaal verkeerde afbeeldingeu — vervangen door de studie naar
voorwerpen in do ruimte, omdat die studie het verstand ontwikkelt, den
leerling dwingt om zelve te loeren zien, te leeren opmerken en hem tevens
dwingt om volgens zijn eigen geest den vorm weer te geven, die hem tot
voorbeeld is aangewezen.
Door de aanhoudende kopie naar plaatmodel hebben wij slechts leer-
lingen gekweekt, die naar eenmaal aangenomen vaste regelen min of meer
vaardig, doch machinaal werkten.
Thans plaatsen wij het voorwerp zelve voor de oogen der leerlingen en
maken hen los van allo niets beduidende behandelingswijzen, wij ontwikkelen
de oorspronkelijkheid van hun talent en van lioeveel naïveteit hun werk
soms spreekt, de uitkomsten, die wij verkrijgen, hebben een kunstwaarde,
die honderdmaal hooger staat dan die der werken voor een twaalftal jaren
vervaardigd.
Vervolgens moet erkend worden, dat aan het teekenonderwijs op de Lagere
scholen de meest warme belangstelling en aanhoudende zorgen der Regeering
zijn gewijd.
Reeds mogen wij wijzen op resultaten, die op bijzondere wijze de aandacht
trokken van de commissie voor het teekenonderwijs, toen de laatste jaar-
lijksche examens plaats hadden.
Wij kunnen met voldoening zeggen dat vele dezer teekeningen — die in
weinige uren en onder ongunstige omstandigheden, door kinderen van