Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ am
EEN WOOED VOORAF.
De plaatselijke commissie van toezicht op het Lager onderwijs te Amsterdam
benoemde in hare vergadering van 4 April 1884 uit haar midden eene com-
missie, die tot opdracht kreeg een onderzoek in te stellen naar, en verslag
uit te brengen over het teekenonderwijs op de Lagere scholen aldaar.
Deze commissie, bestaande uit 6 "leden, splitste zich in tweeën. Het
eerste drietal: de HH. J. Coninck Westenberg, J. C. G-iieite Jh. en
J. Versluts, zou als afzonderlijke commissie de 46 scholen der 2«, 3" en
4e klasse bezoeken; terwijl het tweede drietal: de HH. Dr. A. Voûte Jr.,
Th. g. Schill en W. B. G. Molkenboee, een onderzoek zou beginnen
naar het teekenonderwijs op de 41 scholen der 1« klasse.
Beide sub-commissies brachten een rapport uit. Beide rapporten werden
door de geheele commissie tot een verslag bijeen gevoegd en daaraan een
eindconclusie vastgeknoopt, waarin wordt aangegeven wat er naar het oordeel
der commissie moet gedaan worden om werkelijk goede resultaten bij het
teekenonderwijs te verkrijgen.
Dat verslag zag in September j.l. het licht.
De sub-commissie belast met het onderzoek der scholen 1« klasse heeft
daarbij, om tot een streng gemotiveerd oordeel te komen, zicli vooraf op de
hoogte gesteld van hetgeen 't buitenland dienaangaande te leeren geeft.
Namens de commissie werd daartoe in December '84 een missive ver-
zonden aan de Nederlandsche Gezanten te Brussel, Par ij s, Londen,
Berlijn, Weenen, Eome, Petersburg en Stokholm, aan den
Nederlandschen Minister-Resident in Spanje, aan de Nederlandsche Consuls-
Generaal te Kopenhagen en te Zurich, aan de Nederlandsche Consuls
te Neurenberg en te Dresden en aan het Gemeentebestuur van
München.
In die missive werd om inlichting verzocht omtrent de volgende punten:
a Behoort in (Frankrijk, Engeland, Belgie, Oostenrijk enz.)
het Teekenen onder de verplichte leervakken van het Lager
onderwijs?
h Zoo dit niet het geval is, wordt er dan toch wellicht teekenonderwijs
gegeven in de openbare Lagere scholen te (Parijs, Londen
Brussel, Weenen enz.)? ' '