Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
worden, van den aanleg van het skelet, van de juiste bepaling der ver-
deelings- en richtlijnen, der verdeeling van de massa's, der ligging, grootte,
vorm en groepeeriug van de afzonderlijke deelen enz.
11. Bij het vóórteekenen moeten alleen die hulplijnen aangegeven wor-
den, welke met den opbouw, met de ontwikkeling van het ornament in
logiscli verband staan. Bij het aanvangen van het werk moeten de leer-
lingen alleen van deze hulplijnen gebruik maken.
Deze in 't begin zoo hoog noodige lijnen moeten bij het verdere schetsen
zooveel mogelijk wegvallen; hierbij moet elke leerling zijn teekening vol-
komen vrij ontwerpen. In geen geval mag toegelaten worden, dat de leer-
lingen eerst een netwerk op hun papier teekenen.
12. Bij symmetrische ornamenten moet slechts de eene kant (de linker)
voorgeteekend worden.
13. Door het onderwijs moeten de leerlingen de vormen juist leeren zien
en beoordeelcn.
Bij het schetsen moet de onderwijzer de leerlingen er toe brengen om
zelfstandig de afstanden tusschen de voornaamste punten en lijnen in de
schets (richting met betrekking tot ligging, grootte en vorm van de aan-
grenzende lijnen, hoeken en vlakken) op te zoeken en aan te geven, en te
leeren letton op karakteristieke bewegingen en schoonheid van lijnen.
14. De schetsen moeten eenvoudig en in den regel alleen met potlood
geteekend worden.
15. De noodige verbeteringen moeten hoofdzakelijk mondeling aange-
geven worden.
't Bevordert de deugdelijkheid van het onderwijs niet, indien de onder-
wijzer de fouten dadelijk met do teekenstift verbetert, zonder vooraf de leer-
lingen herhaaldelijk op do fouten opmerkzaam gemaakt en er op gewezen
te hebben op welke wijze zij verbeterd moeten worden
10. Talentvolle leerlingen kunnen reeds in de 2" klasse beginnen met
zich te oefenen in het teekenen van de omtrokken met de pen; deze oefe-
ningen moeten echter steeds in 't groot en zoo mogelijk alleen op teeken-
borden gemaakt worden.
17. De beste leerlingen der 3" klasse kunnen geoefend worden in 't ge-
bruiken van het ponsael, van de kleuren, hare menging en toepassing, in
het leggen van grootere vlakke tinten waterverf. Deze oefeningen mogen
echter niet ontaarden in 't makon van gekleurde prentjes.
18. Oefeningen in het schaduwen mo{!ten zoo mogelijk uitsluitend naar
plastische modellen gemaakt worden en zóó worden behandeld, dat de leer-
lingen er het waarom en het hoe van het vallen eoner schaduw door leeren
begrijpen.
't Werpt voor 't onderwijs weinig ^ nicht af om zeer uitvoerig gescha-
duwde voorbeelden te laten kopiöeren, of eene teekening alleen in omtrek
bewerkt, met licht- en schaduwlijnen te laten afwerken.
10. In alle klassen moeten de teekeningen zoo groot mogelijk uitgevoerd
worden. De kleinste ruimte tusschen den rand van de teekening en den
rand van het papier (of van het teekenbord) mag niet minder dan 4 cM. zijn.