Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
De betrokken onderwijzers krijgen door tusschenkomst van den hoofd-
onderwijzer uitnoodigingskaarten voor deze bijeenkomsten.
De hooi'donderwijzers mogen en moeten die bijeenkomsten bijwonen. Bij
afwezigheid ontvangen zij van de technische bestuurders mededeeling van het
verliandelde.
§ 4. De voordracht aan de schoolcommissie, bij benoemingen van vak-
onderwijzers, het vaststellen der lesuren en het aanwijzen der beschikbare
lokalen geschiedt door de hoofdonderwijzers in overleg met de technische
bestuurders.
§ 5 Bij voorkomende geschillen beslist de Schoolcommissie, de betrok-
kenen gehoord.
§ 6. Voorkomende gebreken in het betreftende vakonderwijs moet de
teclmische bestuurder, voor het geval, dat hij ze zelf niet verhelpen kan ter
kennis van den hoofdonderwijzer brengen. Brengt deze hierin geen veran-
dering, dan moet daarvan bericht gezonden worden aan de Schoolcommissie.
§ 7. Bij het einde van het schooljaar moet door de technische bestuurders
een beknopt overzicht over den toestand van het vakonderwijs toegezonden
worden aan de schoolcommissie, en elke hoofdonderwijzer ontvangt van hem
afschrift van dat gedeelte uit dit bericht, dat op zijne school betrekking
heeft. Dit overzicht maakt een integreerend bestanddeel uit van het door
den hoofdonderwijzer op te stellen jaarverslag. Aan dit overzicht kunnen,
zoo noodig, voorstellen in het belang van het vakonderwijs te doen, ver-
bonden worden.
§ 8. In overeenstemming met het schoolreglement blijft, ondanks de
aanstelling der technische bestuurders de onmiddellijke leiding vau alle
schoolzakon, zoo in- als uitwendige, het opzicht over de school, het onder-
wijzend personeel en de leerlingen aan het hoofd der school opgedragen. ')
INSTRUCTIE voor het onderwijs in het Teekenen aan den
voorbereidenden ewsiis der //gewerblichen Fortbildungsschulen"
te München.
1. In don voorbereidenden cursus Ae.v f/ewerhlichen Forthildunc/s-scMdenhiev
ter stede moet zich het teekenen in hoofdzaak bepalen tot het nateekenen
van ornamenten in omtrek naar graphische en plastische modellen, en tot
de voor do werkplaats meest noodzakelijke constructies uit de vlakke en
beschrijvende meetkunde (projoctie-teekenen).
2. Ter bereiking van dit doel is hot vasthouden aan een streng logisch,
geleidelijk opklimmend leerplan noodzakelijk.
3. Om de leerlingen te brengen tot een juist waarnemen, vergelijken en
beoordeolen, moeten zij bij elk onderwerp door den onderwijzer zoo dikwijls
en zoo duidelijk mogelijk opmerkzaam gemaakt worden op de betrekking,
waarin de afzonderlijke deelen van het gegevene model of van de uit te
1) Vastgesteld in de zitting der Schoolcommissie op den 26««^" Januari 1874.