Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
serdoos leent, die door de Gemeente verstrekt is. Na afloop der les worden
die gereedschappen door den ouderwijzer ingenomen en bewaard.
Do vellen papier moeten op den 31 sten jijei verzameld en tot het einde
van het jaar in de klassen bewaard worden, om op elke aanvraag van
school-autoriteiten en van den bijzonderen Inspecteur van het teekenon-
derwijs vertoond te kunnen worden.
éde klasse.
De lessen in het teekenen in de é^e klasse, waaraan alle ingeschreven
leerlingen moeten deelnemen, zullen gegeven worden door vakonderwijzers en
onderwijzeressen, volgens eeu bepaalden lesrooster; omstreeks twee uren,
op een zelfden dag te geven, zullen per week aan dit onderwijs worden
gewijd. Die uren zullen elk jaar door den onderwijzer, in overleg met de
respectieve Directiën worden bepaald. •— In de jongensscholen zal het
gewoonlijk in den 2ii<=u schooltijd worden gegeven, b.v. van tot
uur. In de meisjesscholen, — om niet te veel tijd te ontnemen aan do
vrouwelijke handwerken, — kan het gegeven worden van 1 tot 3 uur.
Elke leerling dient voorzien te zijn van:
a een liniaal, lang 40 cM. en breed 4 cM.;
Ij van een regelmatigen driehoek (of een met scherpe lioekeu van 45°);
c van een passerdoos;
d van veUen teekenpapier, lang 70 en breed 50 cM., te verdeelen in 4
deelen, zoodat op elke teekenplank een kwart vel ligt;
e van een stuk gom-elastiek en een potlood N®. 3.
Zoowel de liniaal als de driehoek, moeten zuiver zijn.
De bovengenoemde voorwerpen zullen geleverd worden door de Gemeente,
ten gevolge van een aanvraag der Directiën en alleen ten behoeve van
arme leerlingen. Uit de Gemeentekas kan aan aUe leerlingen, zonder onder-
scheid, een blauwe portefeuille worden gegeven van circa 43 op 29 cM., om
er de teekeningen, gedurende het jaar gemaakt, in te bewaren.
Nadat in de eerste lessen eenige herhalingen hebben plaats gehad over
deu vorm der voornaamste meetkunstige figuren, zal men overgaan tot de
constructies daarvan -- te beginnen met de lijnen en dan overgaande
tot de veelhoeken, den cirkel en de daarop betrekicing hebbende figuren,
welke ten laatste moeteu toegepast worden op onregelmatige vormen en
verschillende andere daarmede in verband staande samenstellingen. Men
zal zorgen dat deze toepassingen eenvoudig, geleidelijk opklimmend, van
goeden vorm en van gemakkelijke constructie zijn.
Den Ist"" Mei zullen in de jongensscholen de eerste lessen gegeven worden
in de beginselen van het teekenen van ornamenten in eenvoudigen omtrek.
In de meisjesscholen kunnen de oefeningen iu het ornamentteekenen op
den Isten April beginnen, opdat de leerlingen, die gewoonlijk de school ver-
laten na deu elementairen cursus, eenigszins bekend zullen zijn met dit
teekenen om zich daarvan bij de vrouwelijke handwerken te kunnen bedienen.
{Vertaling uit het Italiaansch^