Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
geschikt (eenvoudige deuren, poorten, kasten, kachels, vensters, monumen-
ten, traliewerk), waarbij men echter elke perspectievische verkorting moet
vermijden. Dezo voorwerpen moeteu derhalve steeds van voren gezien en zóó
in teekening gebracht worden. Hierbij vindt de onderwijzer gelegenheid
om bij do leerlingen den zin voor maat en verhouding op te wekken, door
namelijk het voorwerp op grooter of kleiner schaal te laten teekeuen.
Bij het teekenonderwijs aan meisjes moet — wanneer het tot deze hoogte
gekomen is — gelet worden op de vrouwelijke handwerken. De leerstof wordt
hierbij gevormd door eenvoudige en meer samengestelde vlakornamenten,
door de lijn-ornamenten en vlakke versieringsmotieven (rosetten, sterren,
ranken, linten, meanders, rand- en vlakteversieringen enz.).
Getrouwe, natuurlijke kopiën van planten en dieren, d. w. z. het zeer
tijdroovende teekenen van geschaduwde en geschilderde bloem- en dierstuk-
ken, landschappen enz., moet bij het teekenonderwijs geheel vermeden worden.
10. Op volksscholen met 2 of 3 klassen moet minstons het voor de
middelste afdeeling voorgeschrevene doel bereikt worden en moeten ook do
regelmatige veelhoeken en de cirkel bij het teekenonderwijs in aanmerking
komen.
3. Schoolbehoeften.
Ten behoeve van het voorteekenen door den onderwijzer zijn noodig: een
dof zwart geschilderd houten schoolbord en geslibd wit krijt. (Een bord van
vlak gespannen linnen is hiervoor minder dienstig, daar zulk een elastisch
vlak te veel meegeeft en daardoor te weinig vastheid geeft aan de hand.)
Op den eenen kant van het bord moet het stigmographisch net door
roode stippen worden aangegeven (afstand der punten = 3/'). De andere
zijde van het bord moet eenvoudig zwart blijven; hierop mogen geen hulp-
lijnen of punten worden aangebracht.
't Schijnt doelmatig, dat dit schoolbord zooveel mogelijk loodrecht ge-
plaatst worde, opdat de leerlingen de op 't bord geteekende figuren juist
kunnen zien en nateekenen. Dit is gemakkelijk te verkrijgen door 2 aan
den muur bevestigde stijlen met schuiflijsten, waarin gaten en pennen
voor het hooger of lager schuiven van het bord.
Als toekenmateriaal voor de leerlingen zijn bij de eerste oefeningen de
bekende leien en griffels aan te bevelen en voor de volgende oefeningen
stigmographische teekenschriften, eerst met dicht op elkander staande, dan
met wijder uit elkander geplaatste punten en ten slotte ingebonden teeken-
boeken of afzonderlijke vellen zuiver wit papier.
Teekenboeken, waarin de voorbeelden afgedrukt zijn, mogen bij het
onderwijs niet gebruikt worden.
De potlooden ten dienste der leerlingen mogen noch te zacht, noch te
hard zijn; in 't eerste'geval is het voor den leerling te moeielijk om een
nette teekening te maken, in 't tweede geval kan de hand niet vrij en
gemakkelijk bewogen worden, wat voor het handteekenen noodzakelijk is.
Potlooden van middelmatige hardheid (b. v. Hardtmuth N". 1 in wit
hout gevat) zijn daarom aan te bevelen.