Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
nauwkeurig op de hoogte te stellen van de methode van onderwijs, de keuze
en het gebruik der leermiddelen, de resultaten van het onderwijs, den toe-
stand der verzamelingen van leermiddelen voor dit vak en de lokaliteiten
voor het teekenonderwijs gebezigd; tevens hebben zij het recht om aau het
onderwijzend personeel raad te geven omtrent de nauwkeurige uitvoering
van het programma, voor het teekenonderwijs vastgesteld. Op hun voor-
dracht worden, indien zulks wenschelijk is, van wege het Ministerie schrif-
telijk aanwijzigingen gegeven aan de betrokken inriclitingen.
Ad e. Voor het teekenonderwijs op de volks en burgerscholen zijn bij
Ministerieel besluit van O Augustus 1873 programma's vastgesteld [zie de
programma's {Lelirpliine und Imtructionen) voor het teekenonderwijs op de
volks- en burgerscholen in Oostenrijk.] ')
Bij Ministerieele verordening van 8 Juni 1883, is evenwel aan de scliool-
commissiën {Landesschulbehörden) machtiging verleend om de programma's
voor de openbare scholen, mot inachtnemiug van de hieromtrent door liet
Ministerie van Ouderwijs vastgestelde beginselen, te wijzigen en, bepaal-
delijk voor de burgerscholen naar gelang van de plaatselijke behoeften,
afzonderlijke programma's vast te stellen, welke laatste door het Ministerie
worden onderzocht en goedgekeurd.
De sub /, g, li en i gestelde vragen schijnen, na de sub c &si d gegevene
inlichtingen, overbodig.
Ad Tc. De onder c en d genoemde periodieke inspecties hadden in zoo
verre gevolg, dat zij de op enkele scholen bestaande gebreken in het ouder-
wijs aan 't licht brachten, 't zij deze gebreken huuneu grond hadden in
de onjuiste opvatting der voorgeschreven, programma's, in het verkeerde
gebruik der leermiddelen of in onvolledigheid der betreftende verzauielingen
van leermiddelen. Zij stelden het Ministerie tevens in de gelegeniieid om
de door de praktijk gebleken onvolkomenheden in de goedgekeui-de pro-
gramma's of leermiddelen te leeren kennen.
Ter principiëele bespreking van alle aangelegenheden op 't gebied van
teekenonderwijs, betrekking hebbende op het samenstellen en onderzoeken
van programma's en op de vervaardiging en goedkeuring van leermiddelen,
lieeft het Ministerie reeds in 1873 een llaad ingesteld, welke bestaat uit
vakmannen der hier in aanmerking komende verschillende richtingen.
Uit dezen Eaad heeft zich later eene //Ministerieele Commissie
ter Bevordering van het Teekenonderwijs gevormd. (Zie: Cen-
iralhlatt Jur das gewerhliche JJnterriclit in Osterreich, deel I, bladz. 42 —
Weenen, Alfbed Höldee.)
{Vertaling uit het Duitsch.)
Dat stuk in liet //Centralblatt" opgezocht en gevonden, volgt hieronder:
') Hierachter gevoegd, bladz. 22—32.