Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Elke teekening die gereed is moet met deu naam van den leerling worden
voorzien, alsook met den datum, waarop ze werd voltooid, waarna zij in de
daarvoor bestemde portefeuille wordt geborgen en bewaard.
Bij de jaarlijksche examens worden de gezamenlijke teekeningen der leerlin-
gen op de gunstigste wijze door den leeraar geordend en tentoongesteld.
Kopenhagen, 19 December 1882.
J. Holbech.
{Vertaling uit het Deemch.)
8. OOSTENRIJK.
Weeneii.
15 April jl. werd met den brief van Z.Exc. den Nederlandschen Gezant
in Weenen, .T. A. Mazel, de hieronder volgende nota ontvangen:
MEMORIE
ter beantwoording van de door het Koninklijk Nederlandsch Gezantschap
gestelde vragen, omtrent het teekenondebwijs op de Lagere scholen
in Oostenrijk.
Ad a. Het Teekenonderwijs is bij de Rijkswet van 2 Mei 1883
{Staatsblad N». 53) op alle openbare scholen {allgemeine Volhsschulen) en
Burgerscliolen ingevoerd, en behoort dus tot de verplichte leervakken bij
het Lager onderwijs in Oostenrijk.
Ad h. De beantwoording mag, met verwijzing naar het sub a gezegde
achterwege blijven.
Ad c en d. Voor het toezicht op het teekenonderwijs zijn noch te
Weenen, noch op andere plaatsen afzonderlijke vakinspecteurs aangesteld.
Aan de inspecteurs, die in 't algemeen belast zijn met het toezicht op de
volks- en burgerscholen (de Bezirks- en de Landesschulinspectoren), is tegelijk
opgedragen, zich op voldoende wijze te overtuigen of ook het teekenonder-
wijs gegeven wordt overeenkomstig de voorschriften, en of het onderwijzend
personeel gebruik maakt van de voor het teekenonderwijs goedgekeurde leer-
middelen. Maar van tijd tot tijd worden door het Ministerie uitstekende
vakmannen, uit de Leeraren aan Middelbare scholen, enz. gekozen, uitgezonden,
om iu hoedanigheid van //regeeringscommissarissen" het teekenonderwijs op de
huu nader aangewezen inrichtingen (Volksscholen, Burgerscholen, Inrichtin-
gen tot opleiding van onderwijzers, Bealschulen en Gymnasia), aan een grondige,
zakelijke inspectie te onderwerpen en daarvan verslag uit te brengen aan
het Ministerie.
Ad d. Aan deze regeeringscommissarissen is opgedragen, om te gelijk
met de gewestelijke inspecteurs, het teekenonderwijs bij te wonen, zich
•) tpii boekje, de Programma's en Instructies A en 15 (Zie bladz. 2'2—32) bevat-
tende, ging daarbij.