Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
acht op gegeven worden, dat dit van den beginne af met de grootste zorg
geschiede.
Hetzelfde geldt ook als een lijn getrokken wordt van, of door een
gegeven punt.
Als deze oefeningen van dan beginne af met behoorlijken ernst worden
doorloopen, zal men zich spoedig die zuiverhed eigen maken, die bij het
reclitlijnig teekenen onmisbaar is en waarvan het verkrijgen het hoofddoel
uitmaakt van deze studie. Hierna gaat men over tot de constructies
in het Programma voorgeschreven.
Slechts sommige teekeningen worden in Oost-Indischen inkt overge-
trokken ; dit mag niet gedaan worden, zonder voorafgaande oefening op
een ander papier.
desde leeetbap.
Om naar een voorwerp in de ruimte te teekenen, is eenige kennis van
de perspectief noodzakelijk.
Omdat er bij schoolkinderen geen sprake kan zijn van mathematisclie
bewijsvoering, moet do leeraar op een aanschouwelijke wijze, de gemakke-
lijkste grondregelen der perspectief den leerling zoeken duidelijk te maken.
Voor alles wat de leeraar op deze wijze verklaart moet hij zich voor-
beelden kiezen van zoodanige voorwerpen en verhoudingen, die den kinderen
bekend zijn.
Een blik door de vensters der school, of in een lange straat enz. kan
hem de stof leveren tot verduidelijking van zijne verklaringen.
Vóór er met het teekenen van een enkel lichaam (kubus, prisma en pyra-
mide) wordt begonnen, moet de leeraar, zoowel door verklaringen als door
eenvoudige vragen, den leerlingeu de opgaaf trachten begrijpelijk temaken;
veel kan hij daartoe bijdragen, wanneer hij liier, zooals daarvan vroeger
sprake was, bij zijn verklaringen tevens teekeningen op het schoolbord voegt.
Als voorbeelden welke vragen den leerlingen kunnen gedaan worden,
kunnen bijv. dienen:
Hoor hoeveel zijden wordt deze figuur begrensd?
Welke zijn daarvan zichtbaar?
Welke zijden vertoonen zich het grootst, en welke het kleinst?
Zijn er loodrechte zijden en hoeveel?
Welke zijn de grootste?
Is het bovenvlak te zien of het ondervlak, enz. enz. ?
Vragen in den aard van de hierboven genoemden zullen den leerling
gewennen, om zich, voordat hij met de uitvoering begint, in gedachten
rekenschap te geven van de indrukken die hij ontvangt bij het bezien der
voorwerpen in de ruimte.
üat begrijpen moet dan verder bij de uitvoering gesteund worden; ge-
deeltelijk door meten (vergelijking der hoofdafinetingen door middel van de
teekenpen) en gedeeltelijk door denkbeeldige loodrechte- of waterpaslij neu
als hulplijnen te gebruiken.
Ue teekeningeu moeten op losse bladen papier worden uitgevoerd ter
grootte van circa 10 " X l^i".