Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
B.
IXSTRUCTIE mor de teekenondebwi.tzees op de openbare
scholen te Kopenhagen, opgemmht in overleg met den
Heer Cabl F. Andeesen, Qenre-scldlder en Inspectewr van
het Teekenonderivijs.
Het teekenonderwijs wordt bij de eerste twee leertrappen klassikaal ge-
geven : d. i. de geheele klasse houdt zich met hetzelfde onderwerp, of ten
minste met onderwerpen van denzelfden aard bezig.
De leeraar verklaart telkens de manier van uitvoeren voor de geheele
klasse, en gaat daarna het werk van eiken leerling afzonderlijk verbeteren.
De omstandigheid, dat de leeraar bij den aanvang van iedere les, de
noodige verklaringen geeft voor de geheele klasse, geeft hem later veel meer
tijd om zich met ieder leerling afzonderlijk bezig te houden, en daardoor
ontgaat hij ook het afmattende van het herhaaldelijk voor ieder afzonderlijk
verklaren van hetzelfde onderwerp.
Bij het begin van iedere les is het de plicht van den leeraar, eerst voor
de gezamenlijke klasse en later, als het noodig mocht blijken, voor ieder
leerling afzonderlijk te verklaren, wat zij in acht moeten nemen bij het ge-
bruik der hen door de school verstrekte benoodigdheden, en hij moet erop
letten, dat deze met zorg en netheid gebruikt worden.
eeeste leerteap.
a Daar het noodzakelijk is te beginnen met uit de vrije hand rechte lijnen
te laten teekenen, en daar deze oefeningen op zich zelve voor den leerling
weinig aantrekkelijks hebben, is het zaak dit niet te eentoonig en ver-
moeiend te maken. De leeraar moet zich daarom zooveel mogelijk met
iederen leerling afzonderlijk bezig houden, goed toezien dat elke lijn zorg-
vuldig en goed volgens 't voorbeeld geteekend worde, en den leerling
reeds hier inscherpen dat elke oefening — hoe eenvoudig ook — met
zorg moet worden uitgevoerd.
h Wanneer de leeraar zeker is, dat alle leerlingen, zich de vaardigheid
hebben eigen gemaakt, waartoe die voorbereidende oefeningen moeten
leiden, laat hij naar groote voorbeelden (wandplaten) teekenen.
De leeraar moet hier de opgaven mot do geheele klasse bespreken of als
de klasse gesplitst is, dit met ieder gedeelte afzonderlijk doen; zoodat hij
tegelijk met de uitvoering in het groot op het schoolbord verklaart, hoe
men beginnen moet, en hij moet er de leerlingen op opmerkzaam maken,
wat er bij de verdere behandeling valt op te merken en in acht te nemen.
Dat de leerling gelegenheid krijgt om te zien hoe een teekening wordt
begonnen, heeft een dubbel voordeel, daar dit zijn aandacht in veel hoogere
mate wekt, daii de theoretische verklaring alleen; en ten tweede omdat het
hem zoowel als den leeraar tijd en werk bespaart, wanneer op die wijze
den kortsten weg tot de uitvoering van het werk wordt aangewezen.
Daarna gaat de leeraar over om eiken leerling afzonderlijk te onderrichten.