Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
zich oefent in het waarnemen van lijnen en maten in de ruimte (verkor-
tingen).
De hoofdzaak is het om langs dien weg zich toeteleggen op het vrije
handteekenen; het rechtlijnig teekenen (met behulp van instrumenten) daar-
entegen kome minder op den voorgrond en hebbe een geringeren omvang.
Alleen de meest voorkomende constructies worden onderwezen; constructies,
die een ieder in het dagelijksche leven kunnen te pas komen, die gemak-
kelijk geleerd en onthouden worden.
E BESTE LEERTBAP (3® klaSSc).
Handteekenen (circa 80 uren).
a Men legge er zicli op toe dat de hand van den leerling spoedig zooveel vaar-
digheid verkrijge, dat het ongewone in 't handteeren van zijn teekenstift
hem niet verhindere zijn volle opmerkzaamheid te wijden aan de vormen,
die hij moet weergeven. Wanneer de leerling in staat is om uit de vrije
hand eenigszins gelijke en bepaald rechte lijnen te teekenen, kan men
aannemen dat het eerste doel bereikt is. Verder oefene hij zich in het
teekenen van lijnen, waarvan de leeraar op het schoolbord de richting en
lengte aangeeft en hem de behandeling aanwijst.
De geheele klasse wordt tegelijk onderwezen, maar zoodanig, dat de
leeraar zich zooveel mogelijk met ieder leerling afzonderlijk bezig lioude.
Voor deze oefeningen worden circa ü uren gebruikt.
h Met de oefening der hand is het zeer gewichtig, die van liet oog te doen
samengaan, zoodat de lijnen, die geteekend worden, in bepaalde standen
en verhoudingen tot elkander gesteld worden.
De leerling moet daarom het vrije handteekenen beoefenen, door:
lo Rechte lijnen in bepaalde standen: loodrecht-, waterpas en schuin;
2» Het samenstellen van rechtlijnige figuren;
3" Kromme lijnen in bepaalde standen;
4° Het samenstellen van figuren uit rechte en kromme lijnen bestaande.
Bij klassikale behandeling van het onderwijs dienen dezelfde oefe-
ningen als bij a beschreven. De klasse kan dan echter in 2 afdeelingen
worden gesplitst.
Het papier, dat gebruikt wordt, moet door daarop gedrukte lijnen of stippen
verdeeld zijn.
Hulplijnen tusschen de aangegeven punten worden met behulp van een
liniaal getrokken. Voor deze oefeningen moeten groote voorbeelden (wand-
platen) zoodanig worden opgehangen, dat zij van iedere plaats in de klasse
gemakkelijk gezien kunnen worden.
Nu en dan teekent de leeraar den leerlingen, de voorgeschreven opgaven
in het groot op het schoolbord voor.
Tweede leebtrap (2'1<' klasse).
a Handteekenen (circa 80 uren).
De tot deze afdeeling behoorende oefeningen hebben ook nog bepaaldelijk