Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
In de scliolen voor minder bemiddelde kinderen staat bet teekenonderwijs
onder toezicht van een specialen Inspecteur aan wiens zorgen dat
onderwijs in al de scholen is toevertrouwd.
Zijn honorarium, uit do Staatskas betaald, bedraagt 100 kronen per maand,
(800 gulden Nederl. per jaar). Hij staat onder den //Obersten Schul-
director" en eventueel in te dienen klachten brengt hij bij hem in.
Alleen Kopenhagen heeft een Inspecteur voor het teekenonderwijs.
Iedere technische school heeft haar Inspecteur, die de geheele inrichting
bestuurt en met de overige Leeraren het onderwijs leidt.
Do toekeninspecteur voor de openbare Gemeentescholen in Kopenhagen
heelt het toezicht over 18 scholen.
Dat toezicht heeft steeds goede resultaten opgeleverd, te meer, omdat de
//Oberste Schuldirector", die het oppertoezicht heeft over de Gemeente-
scholen, geen vakman is.
Het Departement van Binnenl. Zakon, waaronder de technische scholen
in do provinciesteden in zekeren zin ressorteeren, omdat zij Staatssubsidie
kunnen ontvangen, heeft den Inspecteur van het teekenonderwijs in Ko-
penhagen opgedragen omtrent de werking dier scholen voor te lichten en
ongetwijfeld zal het ministerie er mee blijven voortgaan om het advies van
dien deskundige in te winnen.
(Vertaling uit het Duitsch.)
A.
PllOGRAMMA voor hel teekenoxderwijs op de openbare
scholen te Kopenhagen, opgemaakt in overleg mei den
lieer Carl F. Anderskn, Genre-schilder en Insptcleur
van het Teekenonderwijs.
Bij het Teekenonderwijs in scholen is het hoofdzaak, het oog zoodanig te
oefenen, dat een leerling zoo veel mogelijk zelfstandigheid verkrijge, bij het
waarnemen en begrijpen van eenigen vorm. Het is daarom niet alleen
zaak dat een leerling de voorbeelden en voorwerpen weergeeft, waarmede
hij zich bij het ontvangen van teekenonderwijs bezig houdt, maar men moet
er zich vooral op toeleggen, om de opmerkzaamheid der leerlingen te ves-
tigen op do groote hoofdvormen daarvan, vormen die zijn oog dikwijls elders
nog zal ontmoeten en hem daarin zoo te oefenen, dat hij die met belang-
stelling beschouwt en zoo de grond gelegd wordt tot zelfstandig waarnemen.
Ofschoon een zoodanige ontwikkeling alleen 't oefenen van oog en hand
in den meest algemeenen zin ten doel heeft, zal langs dien weg toch een
goeden grondslag worden gelegd tot de latere oefeningen in het vakteekenen.
Bij het eerste onderricht moet men uitsluitend acht geven om de hand
te oefenen door een reeks voorbereidende oefeningen. Vervolgens gaat men
over tot hot weergeven der voorteekeningen, om de leerlingen te gewen-
nen gegeven lijnen en maten waar te nemen, die in hetzelfde plat vlak
liggen; daarna volgt het afbeelden van lichamen, waarbij de leerling