Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
Op do Lagere scholen in België lieeft blijkbaar 't teekenonderwijs niet
meer omvang dan bij ons in de dagklassen dier zelfde inrichtingen daaraan
kan worden gegeven.
Avondtcekenklassen aan die scholen zijn in België niet noodig, omdat
nagenoeg iedere stad haar Academie of ten minste haar Teekenschool hoeft,
waar 't teekenen mn de eerste legimelen af wordt onderwezen. ')
Staat, zooals uit 't voorgaande stuk blijkt, 't onderwijs in die allereerste
beginselen op de lagere scholen nog onder toezicht van de schoolopzieners —
die, zooals ook hierboven werd medegedeeld, een examen hebben te onder-
gaan en met de paedagogiek van 't teekenondei'wijs dienen bekend te zijn —
wat daar buiten ligt heeft haar eigen inspectie.
In 1870 werd door de Regeering aan de Heeren Lotris de Täte en
Tu. J. Canneel, resp. Directeuren der Koninklijke Kunst-Academiën te
Leuven en te Geut, opgedragen om als //delegués du gouverne-
ment", alle kunstscholen van België te bezoeken en daarover verslag
uit te brengen.
Dat merkwaardig verslag verkreeg zooveel bekendheid, dat 't onnoodig
mag geoordeeld worden hierover in bijzonderheden te treden. Ieder die in
't teekenonderwijs werkzaam is of wien dit ter harte gaat, heeft 't bestu-
deerd of weet minstens, dat het bestaat en dat de vaststelling van een vast
programma voor het teekenonderwijs, door den Staat, daarvan 't gevolg was.
Sedert bleven die delegués met hun raad de Regeering ter zijde staan
en het toezicht houden op dezen tak van onderwijs.
In 1882 zijn beide Heeren door den Koning benoemd tot Inspecteurs
van het kunstonderwijs, gegeven aan Academiën, Teekenscholen en alle
inrichtingen van Middelbaar Onderwijs.
Hun jaarwedde bedraagt 5000 francs, behalve vergoeding voor reiskosten,
t. w. 5 francs voor elke vijf kilometer afstand van hun woonplaats en voor
verblijfkosten a 12 francs per dag.
Voor ieder loopt de inspectie over een helft van liet Koninkrijk, d. i.
over ongeveer 90 instellingen voor onderwijs, en ieder wordt daarin bijge-
staan door een onmiddelijk onder hem staanden Adjunct-Inspecteur, die
evenzoo vergoeding voor reis- en verblijfkosten geniet en een jaarwedde
van 3000 francs.
Deze laatste mededeelingen werden door den Heer Th. J. Canneel zei
verstrekt, bij schrijven van 2 April jl.
6. ENGELAND.
Londen.
Bij de missive van ZBx. den Gezant te Londen C. M. E. G. Graaf van
Bijlandt, dd. 27 Dcc. '84, waren gevoegd: een gedrukt Reglement (A) en
') Brussel o. a. heeft, behalve de Koninkl. Academie in de rue du Midi, in
haar voorsteden St. Josse ten Noode en Molenbeek St. Jean, nog twee volledige
Academiën voor beeldende kunsten.