Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
Noch in Brussel noch in eenig ander deel van het Koninkrijk is het
onderricht in het teekenen aan de Lagere scholen onderworpen aan het
toezicht van speciale door de regeering benoemde inspecteurs. De zorg
daarover behoort tot de verplichtingen van de //inspecteurs principaux et
cantonaux" *) van het Lager onderwijs.
Deze regeling gaf nog tot geen bezwaren aanleiding; het onderricht in
't teekenen toch, kan noch mag op de lagere scholen zoo ver worden uit-
gebreid, dat 't toezicht daarover aan speciale inspecteurs zou toekomen.
In deze scholen kan er alleen sprake zijn van het aanleeren der eerste
begrippen van vormenkennis.
Nu er eenmaal een vaste leergang is voorgeschreven — een leergang,
vooraf ernstig overwogen, en die kan genoemd worden logisch te zijn,
een die aan alle behoeften voldoet en niet te eenvoudig of te veel samen-
gesteld is, een methode die geheel geeft wat er met redelijkheid van kan
gevraagd worden — hebben de onderwijzers dien slechts te volgen en dit
kan zonder eenige moeielijkheid geschieden.
Een betrekkelijk korte voorbereiding — die bij ons werd gegeven in den
vorm van tijdelijke normaal-cursussen en thans vervangen is door de jaar-
lijksche zittingen van een examen-commissie voor de diplomata voor het
teekenonderwijs aan de Middelbare scholen — beantwoordt aan de eischen
om een ontwikkeld, om een flink onderwijzer — met 't oog op de beperkte
leerstof — tot een degelijk teekenonderwijzer voor de lagere school te
vormen.
Bij de laatstelijk te Brussel gehouden examens zijn aan de candidaten
voor de betrekking van //inspecteur-cantonal" o. a. de volgende vragen ter
beantwoording voorgelegd:
Op welke paedagogische gronden is de invoering van het teekenonderricht
bij 't Lager onderwijs te rechtvaardigen?
Toon meer in bijzonderheden aan, op welke wijze het onderwijs in de
beginselen der teekenkunst tot de ontwikkeling van het schoonheidsgevoel
kan bijdragen?
Welke zijn de voordeelen. der stigmographische methode?
Tot welke misbruiken kan zij aanleiding geven?
Geef aan hoe en waar die leerwijze bij 't teekenonderwijs te gebruiken is?
Op welke wijze kunnen figuren, alleen in lijnen uitgevoerd, dienst doen ?
Wat geeft hot programma aan omtrent het gebruik van kleuren?
Hoe moet de kennis der primaire en die der complementaire kleuren
worden onderwezen?
Door de Hooge Eegeering is een programma voor het teekenonderwijs bewerkt
en aan de verschillende gemeenten aangeboden, die volgens de bepalingen
der schoolwet van 1884 dit programma onveranderd kunnen aannemen of
't zelve overeenkomstig de plaatselijke omstandigheden kunnen wijzigen.
*) Betrekkingen, die vermoedelijk overeenkomen met die van »Distrikts- en Arron-
dissements-schoolopzieners" ten onzent.