Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
gang iu kennis, vaii liet vinden der waarlicid gebragt
wordt? Wij willen het onderhoeken.
De verstandelijke ontwikkeling van den mensch be-
schouwen wij achtereenvolgens in het verkrijgen van ken-
nis, in het oefenen van het oordeel en in het opklimmen
tot de hoogere algemeene begrippen , die tut liet gebied
der rede behooren. Zien wij nu, hoe hieraan het zede-
lijk karakter dienstbaar wezen moet.
Er is niets, dat het verkrijgen van kennis meer in den
weg staat, dan het opgevat vermoeden, dat men ze reeds
bezit. Bescheiden booren, oplettend zien zijn de eeuige
middelen om iets te weten. Ik vraag bet met gerustheid
van de opvoeders der jeugd : wat is de reden , dat bet-
zelfde onderwijs bij hunne kweekelingen zoo verschil-
lende vruchten draagt? Zekerlijk zullen zij erkennen,
dat dezelfde leerwijze niet voor allen eveneens geschikt
is, en dat de minder gelukkige uitslag niet alleen aan
de leerlingen, maar ook ten deele aan den leermeester,
aan zijne leerwijze, aan zijn gebrek aan volharding, of
aan zijn beperkt oordeel muet worden toegeschreven. En
de bescheidene man, die zich zeiven aldus met de meeste
strengheid beoordeelde, zou in mijne schatting ligtelijk
de meest bekwame, de verdienstelijkste onderwijzer zijn.
Doch, hoe streng hij zich zei ven ook beoordeele, erken-
nen zal hij het toch, dat bij sommige leerlingen het stug
gemoed elke vordering in den weg stond en het aanlee-
ren bijkans onmogelijk maakte. Hj mag het ook gerust
erkennen; want zelfs de verhevenste en beste Leeraar,
die ooit deze aarde betrad , sprak van zaad, dat op den
steengrond viel. Wilt gij weten, wat de oorzaak dier
stugheid is? Zoo ik mij niet bedrieg, is bet verschijnsel
niet altijd van denzelfden aaid en heeft daamm ook meef