Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
lijk karakter. Deze meening, intusschen, is iiaij altijd
eene dwaling Toorgekoraen, en onze waardering van ver-
stand en hart beiden zoude er althans niet door vermin-
derd worden , wanneer het bleek , dat deze meening eene
dwaling was. Ik mag mij niet beloven, dat ik u daarvan
overtuigen zal; maar ik meende echter een aan de strek-
king dezer Maatschappij niet vreemd onderwerp te behan-
delen , wanneer ik in dit uur tot u sprak over den in-
vloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwik-
keling van den mensch. Voor mjj zeiven van het innig
verband van beiden overtuigd, zou ik evenzeer kunnen
spreken over den invloed der verstandsbeschaving op het
zedelijk karakter, en gij zult het mij vergunnen, wanneer
ik nu en dan de grenzen van dit gebied niet al te angst-
vallig kan vermijden. Ik geloof, echter, dat het een uit
het ander voortvloeit, en dat de weldadige invloed van
verstandelijke beschaving op het hart althans geen opzet-
telijk betoog behoeft, wanneer van de verstandelijke ont-
wikkeling aangewezen is, dat zij onder den invloed van
het karakter staat. Verleent mij dan uwe vereerende en
bemoedigende aandacht, daar ik een onderwerp ga be-
handelen , dat voor onze menschenkennis en ook voor de
ons zoo noodige zelfkennis en zelfbeproeving, voor ons
geluk en voor onze bestemming ongetwijfeld van het
hoogste belang is.
Bescheidenheid , gematigdheid, regtvaardigheid , goed-
willigheid zijn zekerlijk eigenschappen, die het karakter
versieren en den mensch in het oog zijner medemenschen
eene zedelijke waarde doen verkrijgen; maar zijn zij even-
zeer middelen, waardoor zijn verstand voor afdwalingen
behoed en op den regten weg van onderzoek, van voort-