Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
trekken der welsprekendheid zijn het, die altijd en bij allen
en door alle tijden heen den meesten weêrklank vonden ,
dan die waarin het hart sprak, dat eenen onverzoenlijken
haat voor bedrog en onregt, een' blakenden ijver voor
regt en waarheid koesterde?
Doch liever vestig ik uwe aandacht, ten slotte, op de
ondervinding der geschiedenis. Zij vertoont ons eene
reeks van mannen, die door verstand en kennis tot den
voortgang der wetenschap gearbeid, en op hunne tijdge-
nooten en op de nakomelingschap gewerkt hebben. Ik
zou kunnen aanvangen met u aan vaderlandsche man-
nen , zooals IIdig de Groot en Boebhaave , te herinneren,
mannen, wier wereldberoemde kennis met een eerbied-
waardig zedelijk karakter verbonden was. Ik zou eenen
ruimeren blik op de geschiedenis kunnen slaan en u in
de wijsgeeren, in de wetgevers der oude volken zoovele
mannen moeten voorstellen, wier invloed op hunnen tijd
en op hun volk en op volgende tijden, ja, op ver ver-
wijderde volken, alleen verklaarbaar is uit een hooger
beginsel, dat in hen leefde en werkte, en hun eene ware
menschelijke grootheid gaf, die zonder een edel gemoed
onbereikbaar is. Maar ik wil mij bepalen tot een gebied,
op hetwelk eigene studie mij bij voorkeur schijnt te wij-
zen en waarop ik althans liever verwijl. De grootste ont-
dekkingen in de stoÉFelijke wereld , de uitstekendste voort-
gangen in onze kennis der natuur, — ik aarzel geen oogen-
blik, om ze bijkans alle toe te schrijven aan mannen, die
den naauwen band tusschen kennis en deugd door hun
eigen voorbeeld duidelijk aantoonen. Daarom is de le-
vensgeschiedenis van die mannen zoo aantrekkelijk, om-
dat jij ons bij den grooten man ook den goeden man lee-
ren kennen, die, ja, evenals elke sterveling, gebrekenen
feilen had, maar die toch, de een door geduld en onder-