Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
ik de uitkomst van liet onderzoek, dat ik van voren,
gelijk men het noemt, aanving, dat is, waarbij ik mij
van besehouwingen, uit het wezen der zaak afgeleid, be-
diende, niet ook nog door eenige enkele voorbeelden,
uit de ervaring ontleend, staven wilde. En hier zouden
wij reeds aan woorden en uitdrnkkingen der mensehe-
lijke taal kunnen herinneren, waarin het begrip, hetgeen
wij ontwikkelden, ten grondslag schijnt te liggen. Wan-
neer een geleerd onderzoek onpartijdig is j wanneer een
schrijver daarbij de gronden van andere schrijvers zorg-
vuldig gewikt, wanneer hij geene moeite geschuwd heeft
om tot volledige kennis der bronnen op te klimmen, en,
zich niet met oppervlakkige inzage van uittreksels verge-
noegende , zelfe geheele boekdeelen doorworstelde om som-
tijds een enkel blad te kunnen schrijven; dan noemt men
zulk een onderzoek, zulk eenen schrijver, consciëntieus,
en de hooge waarde van die eigenschap schijnt reeds te
blijken uit de blijvende achting, die zulke geschriften en
zulke schrijvers ook bij de late nakomelingschap vinden.
Wat is intusschen die conscientie des geleerden anders,
dan eene vrucht van eerlijkheid? Wij spreken verder
dikwerf van een gezond oordeel. Let wel op deze bena-
ming, M. ir., want een onzedelijk oordeel kan toch geen
gezond oordeel zijn. Ileeds waar men twijfelt, of iets
voordeelig maar oneerlijk is, wordt het oordeel beneveld.
Voor een gezond oordeel is een kranke geest, een door
boosheid vergiftigd gemoed niet vatbaar, hetgeen met
dubbelen maatstaf meet, eene verhouding tusschen onge-
lijksoortige grootheden zoekt, en scheidt 't geen naar het
wetboek der zedelijkheid onafscheidelijk is. De welspre-
kende en wijsgeerige Cicebo gaf van den redenaar in het
algemeen deze bepaling: dat het een eerlijk man was,
die bekwaamheid bezat oni wél te spreken. Eu welke