Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
warren, of bij de pogingen der wijsbegeerte, om die voor-
stellingen te vermijden, dikwerf de eene eigenschap na
de andere zien wegvallen, om een ledig begrip de plaats
van het hoogste Wezen te doen vervangen ; onze betrek-
king tot dat Wezen, 'tgeen ons het aanzijn gaf; 'tgeen
ons gadeslaat, alsof het ons altijd zag en hoorde; 'tgeen
ons overal nabij is; waarin wij ons bewegen en leven:
die betrekking is het eigenlijk, waarop het aankomt.
Waar zij levendig gevoeld wordt en als de ademtogt
het geheele aanzijn verlevendigt, daar is de kennis der
Godheid de waarborg der onsterfelijkheid, ja, zij zelve is
reeds het eeuwige leven-
En zoo komen wij terug tot hetgeen wij in den aan-
vang onzer rede deden opmerken. Wordt do verstan-
delijke ontwikkeling door zedelijke beginselen bevorderd,
dan kan ook de oefening onzer verstandelijke vermogens
niet onvruchtbaar zijn voor onze zedelijkheid. Is kennis
magt, naar een geliefd woord van onzen tijd, wij willen er
dan eene zedelijke magt van maken, en terwijl wij graven
en zoeken naar wijsheid, meer dan de gouddorst graaft en
zwoegt om het kostbaar metaal, zullen wij levendig over-
tuigd zijn , dat de vreeze Gods het beginsel der wijsheid is.
Onze beschouwing kan voor zelfbeproeving en zelfken-
nis vruchtbaar zijn, vruchtbaar ook voor onze beoordee-
ling van menschen in het algemeen, voor de aanwijzing
v;m 't geen wij van hen te wachten hebben, in datgene,
waar het op enkel verstand en kennis schjjnt aan te
komen, wanneer men eenmaal hun zedelijk karakter naar
waarheid heeft leeren kennen. Maar het oordeel over
anderen is moeijelijk, en tot zelfbeproeving kan ik zon-
der aanmatiging alleen mij zeiven en niet mijne hoorders
aanmanen. Ik zoude dus hier kunnen eindigen, wanneer