Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Heeds de rigting van den geest op die liooge waarhe-
den veronderstelt in hem, die haar bezit, een' reinen en
edelen zin. Volgens het verhaal van sommigen zou Py-
tiiagobas de eerste geweest zijn, die den naam van wijze,
welken men vroeger aan de onderzoekers van goddelijke
en mensehelijke dingen gaf, met den zediger naam van
wijsgeer of beminnaar der wijsheid verwisselde. Gevraagd
zijnde, wat hij daarmede bedoelde, zeide hij, dat, ter-
wijl sommigen te Olympia kwamen-om naar den prijs te
dingen en kroonen te winnen, anderen om bij die gele-
genheid aan het zamengevloeide volk hunne waren te
verkoopen, er zoo ook waren, die alleen derwaarts kwa-
men om te zien en zich in de beschouwing van die din-
gen te verlustigen. Eveneens liet ook hij eer en winst
voor anderen over, om zelve de natuur der dingen uit
liefde tot de wijsheid te leeren inzien. Die beschouwing
der dingen uit liefde tot de wijsheid, — dat inkeeren tot
zich zelf, om de diepten van den geest te peilen , — inlage
en aan het stof gekluisterde menschen kunnen zij niet
vallen. Ondertussehen hoede men zich met voor wijs-
geeren te houden allen , die zich dien naam toeëigenen.
Een oud schrijver heeft teregt gezegd, dat, evenals Lij de
tempels men dikwerf met gedruisch en gedrang zamen-
komt, er evenzoo aan de poorten der wijsheid veel bewe-
ging en oploop gezien en veel ijdel geklap gehoord werd.
Binnen in het heiligdom heerscht eerbiedige stilte en
nederig ontzag.
Menschenbestemming en menschengeluk hangen ten
naauwste te zamen met die verhevenste waarheden, wel-
ke men in het geloof aan God en de onsterfelijkheid kan
zamenvatten. Het wezen der Godheid moge voor ons ver-
borgen blijven, omdat wij mensehelijke voorstellingen en
beelden ligtelijk met de eigenschappen der Godheid ver-