Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
l Nedarlandsch Scnoolmussum
I Prinrengracht 151 bij cJ^* r ^ ^
17, AMSTERD/ M 1
oplettendheid met kieschheid zoo to betoonen, dat de-
j^een, die het ontvangt, er den mensch, die het gaf, oiu
lief heeft3 zij ergeren de kleinen nietj zij wekken open
bemoedigen ; zij kunnen ook eenen beker water zoo toe-
reiken, dat zij daarvoor hun loon niet missen zullen.
Het gezegde, M. II,, zal bij u, zoo ik hoop, de
overtuiging opgewekt of verlevendigd hebben, dat er
een naauwer verband tusschen verstand en hart bestaat,
dan men dikwerf waant. »De man t^an ^ewnis," zoo schreef
eenmaal onze welsprekende van der Palm, in een zijner
bekende vertoogen over de Spreuken van Salomo, » de man
van kennis, dat is van ware, grondige kennis, doch zoU'
der deugd, is geen gewoon verschijnsel, en waar men
hem aantreft, mag men hem bijkans onder de zeHzaam-
heden rekenen." En het wordt ons nu duidelijker, waar-
om in de gewijde Schriften zoo dikwerf dwazen en slech-
ten in eenen adem genoemd zijn ; waarom dwaasheid en
ondeugd daarin dikwerf voorkomen als woorden van ge-
lijke beteekenis. Maar duidelijker nog zal ons dit in het.
oog vallen, als wij in onze beschouwing opklimmen tot
de algemeene begrippen, die tot het hooger gebied der
rede behooren. Hier houdt het gebied dier kennis op ,
welke tot de stoffelijke wereld beperkt is en zich bezig
houdt met heigeen men zien en tasten kan. Hier vangt
een ander gebied aan, 't geen hoogere waarheden en on-
zienlijke dingen betreft. Wil men dat gebied het ge-
bied des geloofs noemen, over den naam zullen wij niet
twisten, wanneer men slechts aan het woord » geloof" niet
dezelfde beduidenis geeft als van eene onbestemde, wan-
kelende meening. Ja, het is het gebied des geloofs, maar
in den zin van vast vertrouwen, van innige overtuiging,
van hooger en heiligend levensbeginsel.