Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
in het algeineene zaraenvatten, dat algeineene uit liet bij-
londere zoeken, of het bijzondere in een ons reeds be-
kend algeineene rangschikken en opnemen. Wanneer
wij een bijzonder geval tot eenen zekeren regel brengen,
dan oordeelen wij, d. i. wij zeggen, dat het bijzondere
in het algeraeene van dien regel gedacht moet worden.
Hieruit volgt reeds van zelve, dat wij' alleen oordce-
len kunnen vour zoover wij kennen. Over hetgeen wij
niet kennen, kunnen wij niet oordeelen. Deze opmer-
king schijnt bijkans overtollig; want zij vindt in het afge-
trokkene wel niemand, die haar wederspreekt. En ech-
ter, hoe vaak gebeurt het, dat wij hare waarheid mis-
kennen, hetzij door zeiven een oordeel te vellen over za-
ken, die ons min bekend zijn, hetzij door anderen tot
zulk een oordeel uit te lokken , bij welken wij do kennis
der zaak, die beoordeeld moet worden, niet mogen veron-
derstellen. Maar waardoor ontstaat die miskenning van
eene zoo-eenvoudige waarheid? Is het niet dikwerf, of
meestal, daardoor, dat de zaak, die wij zoo ontijdig be-
oordeelen, of waaromtrent wij anderen een voorbarig oor-
deel afpersen willen, niet met kalmte doorons beschouwd
wordt; dat drift, ofhartstogt, of belang in het spel zijn?
Het behoeft nog niet altijd booze drift te zijn ; het arglis-
tig hart van den mensch heeft zoovele schuilhoeken, en
op den budem van ons gemoed rusten zoovele weiisehen
en ontwerpen, dat wij zeiven somtijds niet regt weten,
wat ons tot die verkeerde rigting brengt. Ik wil slechts
één voorbeeld uit duizenden noemen. Welk vader is er,
die niet somtijds, of meermalen, van zijn kind de vraag
hoorde, wat hij over zaken, die volstrekt onbekend en
onzeker waren, dacht, b. v. of het op zekeren toekoiiisti-
gen dag goed of slecht weèr zou zijn? Zegt hij: » ik weet
het niet," het antwoord is gereed: nja, maar al weet gij