Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
neu slaan, cn weten zich somtijds in het oog van eene
onkundige menigte door den toon des gezags den roem
van oorspronkelijkheid en onafhankelijkheid te verwer-
ven, of maken zich eenen naam door bijtende aanmer-
kingen en tergende verguizing van hen, wier onderwijs
voor hen zoo onvruehtbaar was. Nog als mannen be-
houden zij het karakter van lastige schoolknapen, wien
de handen verkeerd staan, zoodra hun een ernstige taak
wordt opgedragen.
Doch zoo men al erkent, dat het verkrijgen van kennis
belet wordt door karaktertrekken, die alles behalve lof-
waardig genoemd worden, men zal veelligt meenen , dat
het evenmin lofwaardige eigenschappen behoeven te zijn,
die bet verkrijgen van kennis bevorderen. Wie denkt
hier niet aan eene blakende eer- en roemzucht, dien
magtigen prikkel, waardoor zoo menigeen wordt aange-
dreven om op de baan zijner letteroefeningen anderen
vooruit te streven? ïk ben ver van dien goed te
keuren, M, II., vooral wanneer zij zich zoo vertoont,
gelijk ik daar met enkele trekken schetste. Wie het
slechts te doen is om eenen naam te maken, wiens stre-
ven zelfzucht is, wiens bedoeling het is anderen in de
schaduw te stellen ; die mist zeker dien adel der ziel,
die, onzes ondanks, onze achting en vereering afdwingt.
Maar zou men nu inderdaad mecnen, dat deze stemming
des gemoeds de meest geschikte was om des menschen
kennis uit te breiden en zijn verstand met nuttige we-
tenschap te verrijken? Het zoude tegen de ervaring strij-
den, wanneer wij ontkenden, dat er onder de schranderste
vernuften en grootste geleerden te allen tijde velen gevon-
den worden, die zich door zulk ijdel zelfbejag meer nog
dan door ware dorst naar kennis lieten geleiden. Maar
wanneer wij de geheime gcscliiedetns van hun leven