Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 ) -
gelellieid zrjn begraven geweest. Gij moet ook, mijne
jeugdige vrienden ! uit liet verhaalde niet besluiten , dat
men, om een groot man te worden , zoo als de ruiter
werd , in zijne jeugd halsbrekende kunsten moet aanvan-
gen , om aldus reeds blijken van moed te geven; het is
den mensch niet geoorloofd, zijn leven onnoodig en roe-
keloos te wagen , en velen zouden er zich welligt niet
zóo goed uithelpen , als de ruiter , wanneer zij zich
moedwillig in gevaar begaven,
I^erinQ* I, Nimmer moet men zich moedwillig in gevaar
hegeven,
1, Wanneer men zich in gevaarlijke omslandighedea
tevindt, moet men den moed niet opgeven; maar
zicli door beleid en volharding er trachten uit
te helpen.
3. liet gebed ondersteunt de kracliten.
VIERDE LES.
De ruiter ah zeeman.
^ Het was , 20« als wij reeds gezegd hebben, in het
jaar 1618 , dat de ruiter voor het eerst naar zee ging.
Hij was vlijtig in het aanleeren van al die kundigheden,
welke voor den zeeman onontbeerlijk zijn; en zijne vlijt
werd hierdoor beloond , dat hij van tijd tot tijd opklom,
zoodat hij , in het jaar 1640, zelf schipper werd , in
welke betrekking hij verscheidene togten deed naar ver-
schillende deelen der aarde; meestal voor de Heeren
j,ampse>». In den tijd, dat hij ter koopvaardij voer,
diende hij twee malen het vaderland, eerst in hel jaar
1622 als boogschutter, en in 1641 als kapitein van een
oorlogschip , toen de staten eene vloot uitrustten, om
de Portugezen tegen den Koning van Spanje te heipen.
'In 164.'J voer hij weder als koopvaardijschipper, en zet-
te dit tot J651 onafgebroken voort.
Gedurende de vele togten , die hij in dezen tijd deed,
ontwikkelde hij meer en meer zijne bekwaamheden als
zeeman , en ojrtdekte verscheidene misslagen in de toen
gebruikt wordende zeekaarten , welke door hem verbe-
terd werden. Hij gaf loen ook reeds meermalen blijken
A 4 van